6. deň novény - 21. december

Uctime si tajomstvo Vtelenia. Adorujme Vtelené Slovo ako človeka; v jeho novom spôsobe existencie. To Slovo sa z lásky k nám stalo telom.

„ A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ (Jn, 1, 14)

Myšlienka

Život kňaza a karmelitánky je ustavičným adventom, ktorý pripravuje na Vtelenie Ježiša do ľudských duší. Existuje však jedna Bytosť, ktorá bola pre Neho skutočným miestom Vtelenia a zvelebením Majestátu Najsvätejšej Trojice. Ona dala svoj súhlas čím v plnosti zrealizovala Boží plán, o ktorom hovorí Apoštol. Ona bola v Božích očiach vždy tá „ čistá, nepoškvrnená, neporušená....“. Mária. Duša Márie je veľmi jednoduchá a jej hnutia sú tak hlboké, že ich nedokážeme vnímať. Jej život pripomína tu na zemi život duchovných bytostí (...). Zároveň je tak čistá a žiariaca, 

Čítať ďalej...

5. deň novény - 20. december

Myšlienka

Keď sa na Vianoce slávia tri sväté omše, predovšetkým sa tým oslavuje zrodenie z Otca; po druhé: z Najsvätejšej Panny; po tretie: narodenie Boha v nás. Má to svoj význam. Toto trojité narodenie sa musí chápať ako zjavenie večnej Lásky. Vianoce by mali byť v nás neustále a mali by sme pamätať, že toto trojité narodenie sú tri fázy jedného veľkého procesu lásky. Mária je dcérou Boha Otca, Matka Boha Syna a Snúbenica Ducha Svätého. V nej sa uskutočnilo toto trojité narodenie. Mali by sme sa učiť od nej, ako ho uskutočňovať v sebe. My sme boli tiež vyvolení Najsvätejšou Trojicou na príbytok, aby sme mali podiel na výsadách, ktoré tak obdivujeme u Márie. Boh je však udeliť ich aj nám. Z tohto hľadiska by som povedal, že „tajomstvo Vtelenia je súhrnom karmelitánskej mystiky, karmelitánskeho duchovného života“.

Čítať ďalej...

4. deň novény - 19. december

Zamyslenie

Mária žije úplne Božím životom; životom Boha v Najsvätejšej Trojici, ktorá pôsobí v nej a odzrkadľuje sa v nej ako v čistom zrkadle bez jedinej nečistoty, ktorá by mohla v sebe zadržať hoci len odrobinu tohto svetla. Keď sa na ňu pozeráme, môžeme sa domnievať, že vidíme Boha. Keď jej anjel oznamuje neobvyklú správu, vnútorné svetlo v nej, akoby odzrkadľuje ju samotnú. Vidí seba a svoje poslanie, prijíma ho s dokonalou pokorou, keďže si je vedomá toho, že všetko v nej je Božím darom. Sama nemá nič okrem lásky a chudoby. Je pravdou, že je nepoškvrnene počatá a ničím si to nezaslúžila. Keď takto uvažuje, vidí seba samu v pravde. Mária obdarovaná Bohom zostáva pokorná. Ona rozpoznala anjela – Božieho posla, pretože bola čistá, jednoduchá a plná svetla; jediným aktom viery sa odovzdáva do Božej vôle a tento akt viery ju robí schopnou prijať Slovo. Od momentu zvestovania, od chvíle Máriinho vyznania viery Božie Slovo začína v nej pôsobiť a pretvára ju na Matku Boha. Teraz, naklonená nad sebou samou, panenská Mária si všíma, hoci v

 

Čítať ďalej...

3. deň novény - 18. december

Zamyslenie

Dielo vtelenia Božieho Syna, je dielom Najsvätejšej Trojice – troch Božských osôb. Otca ako mocného Pána, vďaka ktorému sa Syn počal; Syna, ktorý prijal na seba ľudskú prirodzenosť; Ducha Svätého, ktorý utkal v panenskom lone Márie najsvätejšie telo Krista. Tak bolo skutočné ľudské telo prežiarené nestvoreným Božím svetlom. Tak ako tieň vzniká tam, kde je nejaká matéria a svetlo. V tejto Božskej hre svetiel moci, lásky a múdrosti, sa počal Boží Syn pôsobením Ducha Svätého, v najsvätejšom lone panenskej Matky. Ten Syn, 

Čítať ďalej...

2. deň novény - 17. december

Uctime si Najsvätejšiu Pannu vo chvíli vtelenia a počas deviatich mesiacov, keď pod svojím srdcom nosila Božieho Syna.

„A požehnaný je plod Tvojho života.“ (Lk 1,29)

Myšlienka

Mária zostala vyvolená. Duch Svätý, hlavný architekt, Tvorca vtelenia a Cirkvi, ju pripravil prostredníctvom milosti nepoškvrneného počatia. Uchránená od dedičného hriechu, je obdarovaná milosťou, väčšou od milostí ktoréhokoľvek svätca alebo všetkých svätcov naraz. Duch Svätý v nej prebýva a pripravuje v nej veľké dielo. Kto je tá Panna? Čo všetko vie? Asi veľmi málo. Nezakladá si na svojej osobe. Jej čistý a jednoduchý pohľad, vidí jedine Boha. Jej vlastné svetlo sa nekonečne stráca vo Svetle Božom. Vo svetle čistoty, svätosti a moci Boha, vidí seba samú tak malou.

Čítať ďalej...

Novéna pred narodením Ježiša Krista

Od 16. - do 24. decembra prežívame už bezprostrednú prípravu - novénu pred narodením Pána Ježiša, Božieho Dieťaťa.

Adorujte čistú a svätú obetu Božieho Syna, ktorú zložil nebeskému Otcovi zo seba samého na uzmierenie a odpustenie našich hriechov a ochotu s akou prijal kríž od chvíle vtelenia. 

„Bože môj, túžim za Tebou, v mojom srdci je Tvoj zákon.“

Myšlienka

Keď sv. Terézia od Ježiša zakladala prvý reformovaný kláštor mala pred svojimi očami Betlehem; jeho chudobu a jednoduchosť, ozlátené však najvyššou hodnotou čistoty. Takže ten prvý Karmel v Avile bol akoby odzrkadlením betlehemskej jaskyne.

Čítať ďalej...

Video - Karmel Dieťaťa Ježiša

Oslavy 100. výročia založenia našej kongregácie pomaly vrcholia. Vďačné Pánu Bohu za túto veľkú milosť, ponúkame aj toto video, v ktorom sa môžete dozvedieť viac o nás - teda o Karmeli Dieťaťa Ježiša.

https://www.youtube.com/watch?v=bhNj2lGulaw&t=640s

 

Slávnosť sv. Jána od Kríža

14. decembra celá karmelitánska rodina slávi slávnosť sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa cirkvi, nášho otca.

Juan de Yepes sa narodil v roku 1542 vo Fontiveros v Španielsku, vo veku dvadsať rokov vstúpil do Karmelu. Stal sa hlavným pomocníkom sv. Terézie pri reforme rádu. Ako bosý karmelitán prijal meno Ján od Kríža, pretože si zamiloval Kristov kríž, a prosil Boha, aby mu nikdy nechýbali utrpenia. Jeho modlitba bola vypočutá, pri reformátorskej činnosti prežíval mnohé utrpenia. Ján od Kríža ohlasoval nevyhnutnosť úplného, ale zároveň veľkodušného vnútorného zriekania sa ako cestu k dokonalému zjednoteniu s Bohom. Svoje učenie zhrnul v mysticko-asketických dielach napísaných v próze i poézii. Zomrel 14. decembra 1591 v Ubede. V roku 1726 ho pápež Benedikt XIII. vyhlásil za svätého a Pius XI. ho v roku 1926 zaradil medzi učiteľov Cirkvi.

 

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

Prihlásenie