Kalendár

Kalendár blahoslavených a svätých Karmelu, 

 

významné dátumy zo života sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša,

 

výročia našich zakladateľov a významné dátumy našej kongregácie.

 

JANUÁR

 

2. január 1873 - narodenie Márie-Františky-Terézie Martinovej v Alencone, Francúzsko

3. bl. Kyriak Eliáš Chavara, kňaz, ľubovoľná spomienka

4. januára 1873 - krst Terézie

6. január 2021- 97. výročie zloženia prvých sľubov našej matky spoluzakladateľky ctihodnej Božej služobnice Matky Terézie od sv. Jozefa (6. január 1924).

8. sv. Peter Tomáš, biskup, ľubovoľná spomienka

9. sv. Andrej Corsini, biskup, ľubovoľná spomienka

27. sv. Henrich de Ossó y Cervello, kňaz, ľubovoľná spomienka

 

FEBRUÁR

 

24. februára 1884 v Marszowiciach – narodenie nášho otca zakladateľa Anzelma Gądek

 

APRÍL

 

1. bl. Nonius Alvarez Pereira, rehoľník, ľubovoľná spomienka

17. bl. Baptista Spagnoli, kňaz, ľubovoľná spomienka

18. bl. Mária od Vtelenia, rehoľníčka, ľubovoľná spomienka

24. bl. Terézia Mária od Kríža (Manetti), panna, ľubovoľná spomienka

 

MÁJ

 

8. mája 1884 - prvé sväté prijímanie Terézie

13. mája 1883 - Teréziu uzdraví z ťažkej choroby úsmev Madony

16. sv. Šimon Stock, rehoľník, ľubovoľná spomienka

17. mája 1925 - svätorečenie Terézie pápežom Piom XI.

22. sv. Joachima de Vedrúna y Mas, rehoľníčka, ľubovoľná spomienka

25. sv. Mária Magdaléna de Pazzi, panna, spomienka

26. - výročie schválenia našej kongregácie na pápežskom práve. (Decretum laudis, 26. máj 1954)

29. bl. Elia od sv. Klementa, panna, ľubovoľná spomienka

29. mája 1887 - Terézia prosí otca, aby jej dovolil vstúpiť na Karmel a dostáva jeho dovolenie.

 

JÚN

 

7. bl. Anny od sv. Bartolomeja, panny, spomienka

Narodila sa v roku 1549 v meste Almendral v Kastílii. Sv. Terézia ju prijala do svojho prvého reformovaného kláštora sv. Jozefa v Avile, kde v roku 1572 zložila rehoľnú profesiu. Sv. Terézia si ju vybrala za svoju spoločníčku a ošetrovateľku. Neskôr sa pričinila k oživeniu a rozširovaniu diela svätej Terézie vo Francúzsku a Flámsku. Vrúcnou horlivosťou za spásu duší sa ukázala ako verná dcéra Cirkvi. Zomrela v Antverpách v roku 1626. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Benedikt XV. v roku 1917.

 

12. bl. Alfonza Márie Mazurka, kňaza a mučeníka, a spoločníkov, spomienka

Jozef Mazurek sa narodil 1. marca 1891 v Baranovke pri Lubartove v Poľsku. V r. 1908 vstúpil do noviciátu bosých karmelitánov a prijal meno Alfonz Mária od Ducha Svätého. Po zložení rehoľných sľubov študoval v Krakove, v Linzi a vo Viedni, kde bol 16. júla 1916 vysvätený za kňaza. V rokoch 1920 – 1930 obetavo pracoval v nižšom seminári bosých karmelitánov vo Wadowiciach ako učiteľ a vychovávateľ mládeže. Od roku 1930 bol priorom a ekonómom kláštora v Czernej pri Krakove. Staral sa o duchovné i materiálne dobro spoločenstva, ktoré mu bolo zverené, neúnavne slúžil veriacim ako spovedník a kazateľ, povzbudzoval k dôvere v príhovor Panny Márie. Jeho apoštolská horlivosť a vernosť Bohu bola plodom ustavičnej modlitby a úcty k Ukrižovanému Kristovi. 28. augusta 1944 ho zastrelili hitlerovci v Navojovej hore pri Krzeszowiciach. Zomrel s modlitbou na perách a s ružencom v rukách. Za blahoslaveného ho vyhlásil spolu so skupinou 107 poľských mučeníkov pápež Ján Pavol II. dňa 13. júna 1999.

 

14. bl. Márie Candidy od Eucharistie, panny, ľubovoľná spomienka     

Mária Barba sa narodila 16. januára 1884 v Catanzare. Jej rodina sa presťahovala do Palerma, kde Mária 3. apríla 1894 pristúpila k prvému svätému prijímaniu. V roku 1919 vstúpila k bosým karmelitánkam do kláštora v Raguze, kde 23. apríla 1924 zložila slávnostné sľuby. V tomto kláštore viackrát zastávala úrad priorky a novicmajsterky. Vnútri aj navonok komunity vyžarovala vôňu karmelitánskej svätosti. Svoju nákazlivú lásku k Eucharistii šírila aj prostredníctvom početných spisov. Zomrela 12. júna 1949 na slávnosť Najsvätejšej Trojice. Za blahoslavenú bola vyhlásená 21. marca 2004.

 

14. júna 1885 – narodenie našej matky zakladateľky sr. Terézie od sv. Jozefa (Janiny Kierocińskej)

Janina sa narodila 14. júna 1885 vo Wieluni ako siedme dieťa manželov Kierocińských. V roku 1909 stretla o. Anzelma Gądka, bosého karmelitána, ktorý sa stal jej duchovným vodcom. On ju uviedol do karmelitánskej špirituality. Pod jeho vplyvom vstúpila do svetského Karmelu v Krakove. Neskôr ako spoluzakladateľka 25 rokov viedla kongregáciu sestier karmelitánok Dieťaťa Ježiša založenú o. Anzelmom.  Zomrela 12. júla 1946 v Sosnovci. Od roku 1988 trvá beatifikačný proces Božej služobnice matky Terézie v Kongregácii pre svätorečenia v Ríme.

 

14. júna 1884 - prijala sv. Terézia Martin sviatosť birmovania

 

26. bl. Márie Jozefíny od Ukrižovaného Ježiša, panny, ľubovoľná spomienka

Giuseppina Catanea sa narodila v Neapole 18. februára 1894. Vstúpila do Karmelu Svätej Márie v Ponti Rossi, kde bola zvolená za priorku a tento úrad zastávala až do svojej smrti. Znášala ťažké skúšky v podobe chorôb a prenasledovaní, pričom sa odovzdávala do Božej vôle. Všetkých, ktorí sa k nej približovali, dokázala nadchnúť svojou hlbokou spiritualitou, pokorou a jednoduchosťou, rozdávajúc nádej a dôveru v Boha a v Pannu Máriu. Zomrela v Neapole 14. marca 1948. Blahorečená bola taktiež v Neapole 1. júna 2008.

 

JÚL

 

7. začiatok novény k Panne Márii Karmelskej (Škapuliarskej)

12. sv. Ľudovít a Mária Zélia Martinovci, rodičia sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, ľubovoľná spomienka

12. júla 1946 v Sosnovci – odchod do večnosti našej matky zakladateľky sr. Terézie od sv. Jozefa (Janiny Kierocińskej)

13. sv. Terézia od Ježiša z Los Andes, panna, spomienka

16. PREBLAHOSLAVENÁ PANNA MÁRIA Z HORY KARMEL, SLÁVNOSŤ

 

 

 

17. bl. Terézia od sv. Augustína a spoločníčky, panny a mučenice, spomienka

V čase, keď francúzska revolúcia čoraz viac vyčíňala, v kláštore Vtelenia v meste Compiègne sa 16 karmelitánok obetovalo Bohu ako celopalná obeta za vyprosenie spravodlivosti a pokoja pre Cirkev. Sestry boli uväznené 24. júna 1794. Prijali to s radosťou ducha a s úplným poddaním sa Božej vôli a dali tak iným príklad, ako čerpať silu a povzbudenie z Božej lásky. Pre vernosť Cirkvi a rehoľnému stavu, ako aj pre úctu k Ježišovmu a Máriinmu Srdcu, boli odsúdené na smrť. Na miesto popravy išli so spevom hymnov a obnovili rehoľné sľuby do rúk priorky Terézie od sv. Augustína. Boli sťaté v Paríži 17. júla 1794. Pápež Pius X. ich vyhlásil za blahoslavené v roku 1906.

 

19. Preblahoslavená Panna Mária, Matka Božej milosti, spomienka

Blahoslavená Panna, od večnosti spolu s Vtelením Božieho Slova predurčená na Matku Božiu, z rozhodnutia Božej prozreteľnosti stáva sa na zemi slávnou Matkou Vykupiteľa, jeho mimoriadne šľachetnou spoluúčastníčkou a pokornou služobnicou Pána. Svojou poslušnosťou, vierou, nádejou a vrúcnou láskou vynikajúco spolupracovala na Spasiteľovom diele pri obnove nadprirodzeného života v dušiach tým, že počala, porodila a živila Krista, v chráme ho predstavila Otcovi a trpela so svojím Synom, keď umieral na kríži. Tak sa stala našou Matkou v poriadku milosti. (Lumen gentium 61)

 

20. SV. ELIÁŠ, PROROK A NÁŠ OTEC, SVIATOK

Prorok Eliáš vystupuje vo Svätom písme ako Boží muž, ktorý chodí neustále v Božej prítomnosti, zo všetkých síl bojuje za kult jediného pravého Boha a je zapálený veľkou horlivosťou za jeho chválu. Jeho zákon bránil na hore Karmel v čase slávneho boja, a potom bol obdarený hlbokou skúsenosťou živého Boha. Na mníšsku tradíciu Eliáša nadviazali prví pustovníci, ktorí sa na tejto hore zhromaždili v 12. storočí, položili tu základ mníšskeho života a prijali spôsob života veľkého proroka ako aj Bohorodičky za svoju duchovnú náplň.

 

24. bl. Mária Pilar, Terézia a Mária Angeles, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

Mária Pilar od sv. Františka Borgiáša (narodená v Tarazone 30. decembra 1877), Terézia od Dieťaťa Ježiša a od sv. Jána od Kríža (narodená v Mochales 5. marca 1909), Mária Angeles od sv. Jozefa (narodená v Getafe 6. marca 1905), bosé karmelitánky guadalajarského kláštora, ktoré boli umučené 24. júla 1936, po tom, ako vyznali svoju vieru v Krista Kráľa a obetovali svoj život za Cirkev. Sú prvotinami z nespočetných mučeníkov španielskej občianskej vojny z rokov 1936-1939. Ján Pavol II. ich vyhlásil za blahoslavené 29. marca 1987.

 

24. bl. Mária Mercedes Prat, panna a mučenica, ľubovoľná spomienka

Mária Mercedes Prat sa narodila 6. marca 1880 v Barcelone. V roku 1904 vstúpila do Kongregácie sv. Terézie od Ježiša. Veľmi horlivo vyučovala a apoštolovala v rôznych kolégiách a úplne sa obetovala službe Bohu a bratom. Dlhé roky strávila v hlavnom rehoľnom dome v Barcelone, kde aj pôsobila, keď sa začala španielska občianska vojna. Zmätok počas prvých dní vojny prispel k tomu, že sa stala jednou z prvých obetí v Barcelone. Zadržali ju spolu s inou spolusestrou a po celodňovom morálnom trýznení ju spolu s inými väznenými rehoľníkmi postrieľali na predmestí Barcelony v noci 23. júla 1936. Zomrela po dlhej agónii 24. júla 1936, odpúšťajúc svojim trýzniteľom. Pápež Ján Pavol II. ju vyhlásil za blahoslavenú v roku 1990.

 

27. bl. Títus Brandsma, kňaz a mučeník, ľubovoľná spomienka

Narodil sa v Bolswarde (Holandsko) v roku 1881 a už ako mladý vstúpil do Karmelu. Kňazom sa stal v roku 1905 a v Ríme získal doktorát z filozofie, potom vyučoval na rôznych holandských lýceách, bol profesorom filozofie a histórie mystiky na Katolíckej univerzite v Nijmegene, bol tiež jej slávnym rektorom. Novinár - profesionál, v roku 1935 bol menovaný za cirkevného poradcu katolíckych novinárov. Bol známy svojou otvorenosťou pre všetkých a pre všetko. Pred a počas nacistickej okupácie v Holandsku s vernosťou evanjeliu bojoval proti šíreniu nacistickej ideológie a za slobodu katolíckych škôl a katolíckej tlače. Za to bol uväznený a po kalvárii vo väzniciach a táboroch bol interno-vaný v Dachau, kde bol 26. júla 1942 po utrpeniach a ponižovaní zabitý, pričom vlieval pokoj a útechu ostatným uväzneným a preukazoval dobrodenie samotným mučiteľom. Ján Pavol II. ho 3. novembra 1985 vyhlásil za blahoslaveného.

 

28. bl. Ján Soreth, kňaz, ľubovoľná spomienka

Narodil sa v Caen v Normandii v roku 1394. Veľmi mladý vstúpil do Karmelu. V Parí-ži bol magistrom teológie a rektorom štúdií. Bol tiež provinciálom vo svojej francúzskej provincii. Od roku 1451 až do smrti (v Angers v roku 1471) bol generálnym predstaveným rádu. Obnovil ducha rádu a rozširoval ho. V jednom z diel nádherne vysvetlil Karmeli-tánsku regulu. V roku 1462 opätovne prezrel a vydal Konštitúcie. Pričinil sa k vzniku mníšok karmelitánok a tretieho karmelitánskeho rádu. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Pius IX. v roku 1866.

 

AUGUST

 

7. sv. Albert z Trapani, kňaz, spomienka

9. SV. TERÉZIA BENEDIKTA OD KRÍŽA, PANNA A MUČENICA, PATRÓNKA EURÓPY, SVIATOK

16. bl. Mária Sagrario od svätého Alojza Gonzagu, panna a mučenica, ľubovoľná spomienka

18. bl. Ján Krstiteľ, Michal Alojz a Jakub, kňazi a mučeníci, ľubovoľná spomienka

25. bl. Mária od Ukrižovaného Ježiša, panna, ľubovoľná spomienka

26. Spomienka prebodnutia srdca sv. Terézie od Ježiša, našej matky, ľubovoľná spomienka (bosé karmelitánky: spomienka)

 

 

SEPTEMBER

 

1. sv. Terézia Margita Redi od Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, pan-na, spomienka

8. septembra 1890 Terézia skladá slávnostné sľuby

12. bl. Mária od Ježiša, panna, spomienka

17. SV. ALBERT JERUZALEMSKÝ, BISKUP A ZÁKONODARCA NÁŠHO RÁDU, SVIATOK

 

 

OKTÓBER

 

1. SV. TERÉZIA OD DIEŤAŤA JEŽIŠA, PANNA A UČITEĽKA CIRKVI, SVIATOK

3. október 1934 -  výročie zloženia večných sľubov našej matky spoluzakladateľky, ktoré zložila pri našom otcovi zakladateľovi

15. SV. TERÉZIA OD JEŽIŠA, PANNA A UČITEĽKA CIRKVI, NAŠA MATKA, SLÁVNOSŤ

15. október 1969 - odchod do večnosti nášho otca zakladateľa

30. bl. Mária Terézia od sv. Jozefa, panna, ľubovoľná spomienka

 

 

NOVEMBER

 

6. bl. Jozefa Naval Girbés, panna, ľubovoľná spomienka

7. bl. František od Ježiša, Márie a Jozefa, kňaz, ľubovoľná spomienka

8. bl. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice, panna, ľubovoľná spomienka

14. VŠETKÝCH SVÄTÝCH KARMELITÁNSKEHO RÁDU, SVIATOK

15. Spomienka na všetkých zosnulých nášho rádu, spomienka

19. sv. Rafael Kalinowski, kňaz, spomienka

29. bl. Dionýz a Redempt, mučeníci, spomienka

 

 

DECEMBER

 

11. sv. Mária Maravillas od Ježiša, panna, ľubovoľná spomienka

14. SV. JÁN OD KRÍŽA, KŇAZ A UČITEĽ CIRKVI, NÁŠ OTEC, SLÁVNOSŤ

16. bl. Mária od Anjelov, panna, ľubovoľná spomienka

31. december 1921 -  výročie založenia našej kongregácie

Vyhľadávanie

Prihlásenie