Tretie modlitbové stretnutie

10. novembra 2017 sa v našom kláštore uskutočnilo tretie modlitbové stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara. Témou tohto stretnutia bol sv. Eliáš a história Karmelu. Stretnutie viedol o. Stanislaw Miernik, bosý karmelitán, ktorý pôsobí na Starých Horách. Okrem našej komunity sa stretnutia zúčastnili aj členovia svetského rádu bosých karmelitánov, členka inštitútu Elianum a členovia škapuliarskeho bratstva. Po privítaní nasledovala prednáška.

Prednáška: files/o__Stanislaw_Miernik_OCD_Historia_Karmelu.mp3

Po prednáške bol čas na vzájomné zdieľanie sa. V našej kláštornej kaplnke potom nasledovala sv. omša a prijatie záujemcov do karmelitánskeho škapuliara. Na záver sme sa spoločne pomodlili vešpery. Stretnutie obohatilo všetkých prítomných, za čo sme Pánu Bohu veľmi vďačné. FOTO

Obliečka a 1. sľuby

23. septembra 2017 o 11. 30 hod. sa v Lodži v Poľsku v karmelitánskom kostole sv. Jozefa uskutočnila slávnosť obliečky a 1. sľubov šiestich našich sestier. Slávnosť mala medzinárodný charakter, keďže tri sestry boli Poľky, dve Bielorusky a jedna Slovenka - sr. Zuzana S. Na tejto krásnej slávnosti okrem našej slovenskej komunity boli prítomné aj sestry z Čiech, Bieloruska a Lotyšska. Pri slávnostnej sv. omši sestry zložili svoje prvé sľuby na jeden rok a prijali karmelitánsky habit. Na záver slávnosti po modlitbe zasvätenia dostali nové rehoľné meno. Naša sr. Zuzana prijala meno: sr. Mária Alžbeta od Predrahej Krvi Srdca Ježišovho. Sestry neoprofesky začnú svoj juniorát – ďalšiu etapu formácie - v určených domoch. Sr. Mária Alžbeta bude v rehoľnom dome v Czernej. FOTOGALÉRIA

Druhé modlitbové stretnutie

19. mája 2017 sa v našom kláštore uskutočnilo druhé modlitbové stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara. Témou tohto stretnutia bola Charizma Karmelu. Stretnutie viedol o. karmelitán Miloš Viktorín, ktorý pôsobí v Banskej Bystrici. Okrem našej komunity sa stretnutia zúčastnili aj členovia svetského rádu bosých karmelitánov a členovia škapuliarskeho bratstva. Po privítaní nasledovala prednáška.

 

Čítať ďalej...

Prvé modlitbové stretnutie

24. marca 2017 sa v našom kláštore uskutočnilo prvé modlitbové stretnutie ctiteľov Karmelu a karmelitánskeho škapuliara. Témou tohto stretnutia bol karmelitánsky škapuliar. Stretnutie viedol o. karmelitán Zenon, ktorý pôsobí v Banskej Bystrici. Okrem našej komunity sa stretnutia zúčastnili aj členovia svetského rádu bosých karmelitánov, členovia škapuliarskeho bratstva a záujemcovia, ktorí chceli prijať škapuliar. V úvode stretnutia po privítaní sme priblížili celú karmelitánsku rodinu. O. Zenon, OCD v prednáške objasnil úctu k Panne Márii a vysvetlil v čom spočíva pobožnosť karmelitánskeho škapuliara. Pri vzájomnom zdieľaní sa si mohli prítomní prehĺbiť túto tému. V našej kláštornej kaplnke nasledovala adorácia v tichu a sv. omša. Po nej záujemcovia prijali karmelitánsky škapuliar. Na záver sme sa pomodlili vešpery. Toto stretnutie obohatilo všetkých prítomných, za čo sme Pánu Bohu veľmi vďačné. FOTO Druhé stretnutie sa uskutoční 19. mája 2017 na tému Charizma Karmelu.

Čítať ďalej...

PREBLAHOSLAVENÁ PANNA MÁRIA Z HORY KARMEL

Sväté Písmo ospevuje krásu Karmelu, kde prorok Eliáš bránil čistotu viery Izraela v živého Boha. Tu sa pri prameni, ktorý dostal názov od tohto proroka, usídlili koncom 12. storočia niekoľkí pustovníci a postavili tu kaplnku na počesť Bohorodičky. Preto ich nazývali: „bratia Panny Márie z hory Karmel“. Pannu Máriu si vybrali za patrónku, Matku i vzor kontemplatívneho života a zjednotenia s Bohom. Slávnostná spomienka bola na niekoľkých miestach slávená už v 14. storočí a postupne sa rozšírila v celom ráde. Bratia s vďačnosťou uctievajú najsvätejšiu Bohorodičku za nespočítateľné dobrodenia, ktorými zahŕňa svoju karmelitánsku rodinu.

Sv. Terézia od Ježiša z Los Andes

Juana Fernández Solar sa narodila v Santiagu de Chile 13. júla 1900. Už od svojej útlej mladosti bola očarená Kristom. Vyznačovala sa veľkou úctou k Panne Márii, ako aj jed-noduchosťou, láskou k blížnemu a radosťou zo života. Vstúpila do kláštora bosých karmelitánok v Los Andes 7. mája 1919 a prijala meno Terézia od Ježiša. Zomrela na týfus 12. apríla nasledujúceho roku, krátko po zložení rehoľných sľubov. Ján Pavol II. ju 3. apríla 1987 v Santiagu de Chile vyhlásil za blahoslavenú a 21. marca 1993 v Ríme za svätú. Pred-stavil ju ako vzor pre mladých. Je prvým kvetom svätosti čílskeho národa a tereziánskeho Karmelu v Latinskej Amerike.

sv. Ľudovít a Zélia Martinovci

Ľudovít Martin sa narodil v Bordeaux 22. augusta 1823. Bol hlavným hodinárom v Alençone. Tu sa stretáva s čipkárkou Máriou Azéliou (Zéliou) Guérinovou, narodenou v Gandelaine (St-Denis-sur-Sarthon) 23. decembra 1831. Zosobášili sa 13. júla 1858. Mali deväť detí, medzi nimi i budúcu sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša. Boli to vzorní manželia, oddaní rodičia, pracovití, pozorní voči chudobným a naplnení misionárskym duchom. Svoju silu a nádej čerpali z častej návštevy Eucharistie a z hlbokej úcty k Panne Márii. Zélia zomrela po dlhej chorobe v Alençone 28. augusta 1877. Ľudovít, už na dôchodku, odchádza do Lisieux, k rodine svojej manželky, aby zabezpečil lepšiu budúcnosť svojim piatim deťom (štyri zomreli v detskom veku). Po tom, ako tento patriarcha obetoval Bohu svoje deti, zakúsil utrpenie a chorobu. Zomrel pri d'Evreux 29. júla 1894. Za blahoslavených boli vyhlásení 19. 10. 2008 v Lisieux.

Korunka k DIEŤAŤU JEŽIŠ

Sám Ježiš naučil modliť sa tento malý ruženec sr. Markétu od Najsvätejšej Sviatosti, bosú karmelitánku z Francúzska (+26.5.1648 v Karmeli v Beaune). Prosil ju, aby sa táto modlitba stala známou medzi veriacimi a sľúbil zvláštne milosti tým, ktorí si touto modlitbou budú uctievať tajomstvo Božieho detstva.

3x: Otče náš... za každým zvolanie:

R; A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.

1. Zvestovanie Panne Márii po každom zvolaní: Zdravas Mária

R; A Slovo sa telom stalo...

2. Panna Mária navštívila Alžbetu

3. Očakávanie narodenie Dieťaťa

4. Narodenie Dieťaťa

5. Dieťatku dali meno Ježiš

6. Traja mudrci sa klaňajú Ježišovi

7. Obetovanie Ježiša v chráme

8. Útek do Egypta

9. Pobyt v Egypte

10. Návrat do Nazareta

11. Skrytý život v Nazarete

12. Dvanásťročný Ježiš v chráme

Modlitba: Všemohúci večný Bože, Pán neba a zeme, ktorý sa zjavuješ jednoduchým ľuďom, prosíme Ťa, daj aby sme s úctou nasledovali Tvojho Syna a tak mohli šťastne vojsť do nebeského kráľovstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Božie Dieťa– žehnaj nám, posväcuj nás a zjednocuj so sebou a daj, nech žijeme a zomierame v tvojom božom detstve. Amen

(modlitba Božieho služobníka o. Anzelma Gądka)

Vyhľadávanie

Prihlásenie