6. deň novény k Panne Márii Škapuliarskej

12. júl

Úvodná modlitba

Preblahoslavená Panna Mária. Cirkev ťa nazýva Kráľovnou Karmelu. S hlbokou pokorou padáme k tvojim nohám, zvelebujeme ťa, milostivá Matka a k tebe s pozdvihnutými srdcami voláme. Oroduj za nás! Vyslyš úpenlivé prosby našich sŕdc, ktoré ti počas deviatich dní budeme predkladať, a prijmi našu úctu, ktorej si právom hodna.

Šiesty deň

Svätá Božia Rodička, oroduj za nás teraz i v hodine našej smrti. Buď nám na pomoci v tomto okamihu, ktorý nám môže priniesť úsvit večnej blaženosti, alebo noc večného zatratenia. Vtedy ukáž, že si našou Matkou, a získaj pre nás tú milosť, ktorú si prisľúbila nositeľom tvojho svätého rúcha. Príď Matka, v tej hodine k nám, aby sme ti mohli ustavične ďakovať za víťazstvo.

R. Amen.

Záverečná modlitba

Matka Slova, ktoré sa telom stalo. Strážkyňa pokladov milostí, Útočisko úbohých hriešnikov, so živou vierou sa utiekame k tvojej materinskej láske a prosíme ťa o milosti, aby sme Božiu a tvoju vôľu verne plnili. Tebe zverujeme svoje srdce a prosíme ťa o telesné i duševné dobrá. Veríme, že ty, najdrahšia Matka, nás vypočuješ, a preto so živou vierou voláme:

Modlitba: Zdravas´ Mária (3x) a Litánie k Panne Márii Škapuliarskej.

LITÁNIE K PANNE MÁRII ŠKAPULIARSKEJ

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,

Svätá Mária, teba s dôverou prosíme.

Nepoškvrnená Panna, zjavená pred vekmi sv. Eliášovi na hore Karmel,

Nepoškvrnená Panna, nebeský oblak plný nádhery,

Nepoškvrnená Panna, ktorá si si vyvolila horu Karmel za svoj trón,

Nepoškvrnená Panna, jasná zornica hory Karmel,

Nepoškvrnená Panna, ktorá si nám vo sv. škapuliari dala záruku vykúpenia,

Kráľovná sv. škapuliara, Matka a Ochrankyňa všetkých, ktorí nosia sv. škapuliar,

Kráľovná sv. škapuliara, ktorá si prisľúbila, že ten, kto nábožne nosí sv. škapuliar, nebude zatratený,

Kráľovná sv. škapuliara, útecha v hodine smrti,

Kráľovná sv. škapuliara, nádej umierajúcich,

Kráľovná sv. škapuliara, ochladenie čistcových plameňov,

Kráľovná sv. škapuliara, ktorá si prisľúbila svojim verným sluhom otvoriť nebeské brány v prvú sobotu po ich smrti,

Kráľovná sv. škapuliara, trón múdrosti,

Kráľovná sv. škapuliara, prameň milosrdenstva,

Kráľovná sv. škapuliara, útecha a posila nešťastných, Kráľovná sv. škapuliara, naša jediná útecha,

Kráľovná sv. škapuliara, v našich nepokojoch a nebezpečenstvách,

Kráľovná sv. škapuliara, v našich trápeniach,

Kráľovná sv. škapuliara, v našich nezdaroch,

Kráľovná sv. škapuliara, v našich znechuteniach,

Kráľovná sv. škapuliara, v netrpezlivosti a v pokušení,

Kráľovná sv. škapuliara, vo všetkých našich potrebách,

Kráľovná sv. škapuliara, Ochrankyňa našej krajiny,

Kráľovná sv. škapuliara, daj nám znovu zrodiť sa v duchu a pravde,

Kráľovná sv. škapuliara, znič v našom národe nenávisť voči Cirkvi,

Kráľovná sv. škapuliara, ochráň nás od všetkého zla,

Kráľovná sv. škapuliara, daj blúdiacim svoje svetlo,

Kráľovná sv. škapuliara, daj nám vieru našich otcov,

 Kráľovná sv. škapuliara, daj svetlo Ducha Svätého tým, čo spravujú našu krajinu,

Kráľovná sv. škapuliara, daj lásku a porozumenie našim rodinám,

Kráľovná sv. škapuliara, daj nám čistú mládež,

Kráľovná sv. škapuliara, daj nám dostatok kňazských, rehoľných a misijných povolaní,

Kráľovná sv. škapuliara, daj nám svätých kňazov a rehoľníkov,

Kráľovná sv. škapuliara, daj nám milosť vytrvať v Božej službe až do smrti,

Kráľovná sv. škapuliara, daj nám žiť duchom sv. Terezky od Ježiša,

Kráľovná sv. škapuliara, daruj mám svätcov a blahoslavených,

Kráľovná sv. škapuliara, opatruj Cirkev a Svätého Otca,

Kráľovná sv. škapuliara, prikry škapuliarom celé Slovensko,

Kráľovná sv. škapuliara, priveď nás všetkých k Srdcu Ježišovmu,

Kráľovná sv. škapuliara, zapáľ naše srdcia, aby sme sa stali hodní tvojho príhovoru,

Kráľovná sv. škapuliara, ty po Bohu naša jediná záchrana a nádej,

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,

zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,

vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,

zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.

R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.

Bože, ktorý si karmelitánsky rád obdaril ustavičnou opaterou Blahoslavenej Panny Márie, prosíme ťa, daj aby sme posilnení ochranou sv. škapuliara dosiahli večnú blaženosť. Skrze Krista, nášho Pána.

R. Amen.

Vyhľadávanie

Prihlásenie