Sv. Terézia od Ježiša z Los Andes

Juana Fernández Solar sa narodila v Santiagu de Chile 13. júla 1900. Už od svojej útlej mladosti bola očarená Kristom. Vyznačovala sa veľkou úctou k Panne Márii, ako aj jed-noduchosťou, láskou k blížnemu a radosťou zo života. Vstúpila do kláštora bosých karmelitánok v Los Andes 7. mája 1919 a prijala meno Terézia od Ježiša. Zomrela na týfus 12. apríla nasledujúceho roku, krátko po zložení rehoľných sľubov. Ján Pavol II. ju 3. apríla 1987 v Santiagu de Chile vyhlásil za blahoslavenú a 21. marca 1993 v Ríme za svätú. Pred-stavil ju ako vzor pre mladých. Je prvým kvetom svätosti čílskeho národa a tereziánskeho Karmelu v Latinskej Amerike.

sv. Ľudovít a Zélia Martinovci

Ľudovít Martin sa narodil v Bordeaux 22. augusta 1823. Bol hlavným hodinárom v Alençone. Tu sa stretáva s čipkárkou Máriou Azéliou (Zéliou) Guérinovou, narodenou v Gandelaine (St-Denis-sur-Sarthon) 23. decembra 1831. Zosobášili sa 13. júla 1858. Mali deväť detí, medzi nimi i budúcu sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša. Boli to vzorní manželia, oddaní rodičia, pracovití, pozorní voči chudobným a naplnení misionárskym duchom. Svoju silu a nádej čerpali z častej návštevy Eucharistie a z hlbokej úcty k Panne Márii. Zélia zomrela po dlhej chorobe v Alençone 28. augusta 1877. Ľudovít, už na dôchodku, odchádza do Lisieux, k rodine svojej manželky, aby zabezpečil lepšiu budúcnosť svojim piatim deťom (štyri zomreli v detskom veku). Po tom, ako tento patriarcha obetoval Bohu svoje deti, zakúsil utrpenie a chorobu. Zomrel pri d'Evreux 29. júla 1894. Za blahoslavených boli vyhlásení 19. 10. 2008 v Lisieux.

Korunka k DIEŤAŤU JEŽIŠ

Sám Ježiš naučil modliť sa tento malý ruženec sr. Markétu od Najsvätejšej Sviatosti, bosú karmelitánku z Francúzska (+26.5.1648 v Karmeli v Beaune). Prosil ju, aby sa táto modlitba stala známou medzi veriacimi a sľúbil zvláštne milosti tým, ktorí si touto modlitbou budú uctievať tajomstvo Božieho detstva.

3x: Otče náš... za každým zvolanie:

R; A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.

1. Zvestovanie Panne Márii po každom zvolaní: Zdravas Mária

R; A Slovo sa telom stalo...

2. Panna Mária navštívila Alžbetu

3. Očakávanie narodenie Dieťaťa

4. Narodenie Dieťaťa

5. Dieťatku dali meno Ježiš

6. Traja mudrci sa klaňajú Ježišovi

7. Obetovanie Ježiša v chráme

8. Útek do Egypta

9. Pobyt v Egypte

10. Návrat do Nazareta

11. Skrytý život v Nazarete

12. Dvanásťročný Ježiš v chráme

Modlitba: Všemohúci večný Bože, Pán neba a zeme, ktorý sa zjavuješ jednoduchým ľuďom, prosíme Ťa, daj aby sme s úctou nasledovali Tvojho Syna a tak mohli šťastne vojsť do nebeského kráľovstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Božie Dieťa– žehnaj nám, posväcuj nás a zjednocuj so sebou a daj, nech žijeme a zomierame v tvojom božom detstve. Amen

(modlitba Božieho služobníka o. Anzelma Gądka)

Vyhľadávanie

Prihlásenie