Novéna k Panne Márii Škapuliarskej

Od 7. júla sa začína novéna k Panne Márii Karmelskej - Škapuliarskej. Na Slovensku je už oddávna rozšírená hlboká úcta k Panne Márii Karmelskej (Škapuliarskej). Na jej sviatok, 16. júla, sa konajú pobožnosti na mnohých pútnických miestach, napr. v Gaboltove, Nitrianskom Pravne, Topoľčiankach, Veľkom Šariši, Žarnovici atď.

Škapuliar - mariánsky znak

Jedným z tradičných znakov Cirkvi, existujúcim už sedem storočí, je škapuliar Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel. Je to znak prijatý Cirkvou i karmelitánskym rádom ako vonkajšie priznanie sa k Máriinej láske, detská dôvera k nej, ako aj záväzok nasledovať jej život. Škapuliar

predstavuje časť odevu, ktorú si rehoľné osoby obliekali počas práce. Nosenie škapuliara dostalo časom symbolický význam: nasledovať Krista v každodennom živote. Škapuliar sa neskôr premenil na znak osobitného druhu. a začal symbolizovať osobitné odovzdanie sa karmelitánov Márii, Matke Pána; vyjadroval dôveru v jej materinskú starostlivosť spojenú s túžbou nasledovať jej život v odovzdanosti Kristovi a blížnym. Takto sa škapuliar stal mariánskym znakom.

Škapuliar znamená ochotu nasledovať Ježiša podľa príkladu Márie, ktorá je dokonalým vzorom nasledovania Krista. K tomuto nasledovaniu sme pozvaní krstom, ktorý nás robí Božími deťmi, bratmi a sestrami Ježiša. Mária nás učí milovať Boha a plniť jeho vôľu, počúvať Božie slovo v Písme i v každodennom živote, veriť mu a premieňať ho na skutky, modliť sa a hľadať Boha v každom čase a v každej situácii, slúžiť ľuďom v ich potrebách a problémoch.

Škapuliar je znakom viery vo večný život s Bohom, ktorý máme nádej dosiahnuť vďaka Máriinej ochrane a jej príhovoru.

Škapuliar nás pozýva k dokonalejšiemu kresťanskému životu, životu podľa Evanjelia.

Škapuliar nás začleňuje do karmelitánskej rodiny, ktorá existuje v Cirkvi už osem storočí, a pozýva nás žiť podľa ideálu tejto rehoľnej rodiny, čiže do dôverného priateľstva s Bohom vo vnútornej modlitbe.

Škapuliar nám kladie pred oči príklad svätých Karmelu, s ktorými môžeme byť dôverne a bratsky spojení.

 

Litánie k Panne Márii Škapuliarskej (pre súkromnú pobožnosť)

Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
 
Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami .
Synu, Vykupiteľu sveta, Bože,
Duchu Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Bože,
Svätá Mária, teba s dôverou prosíme .
Nepoškvrnená Panna, zjavená pred vekmi sv. Eliášovi na hore Karmel,
Nepoškvrnená Panna, nebeský oblak plný nádhery,
Nepoškvrnená Panna, ktorá si si vyvolila horu Karmel za svoj trón,
Nepoškvrnená Panna, jasná zornica hory Karmel,
Nepoškvrnená Panna, ktorá si nám vo sv. škapuliari dala záruku vykúpenia,
Kráľovná sv. škapuliara, Matka a Ochrankyňa všetkých, ktorí nosia sv. škapuliar,
Kráľovná sv. škapuliara, ktorá si prisľúbila, že ten, kto nábožne nosí sv. škapuliar, nebude zatratený,
Kráľovná sv. škapuliara, útecha v hodine smrti,
Kráľovná sv. škapuliara, nádej umierajúcich,
Kráľovná sv. škapuliara, ochladenie očistcových plameňov,
Kráľovná sv. škapuliara, ktorá si prisľúbila svojim verným sluhom otvoriť nebeské brány v prvú sobotu po ich smrti,
Kráľovná sv. škapuliara, trón múdrosti,
Kráľovná sv. škapuliara, prameň milosrdenstva,
Kráľovná sv. škapuliara, útecha a posila nešťastných,
Kráľovná sv. škapuliara, naša jediná útecha,
Kráľovná sv. škapuliara, v našich nepokojoch a nebezpečenstvách,
Kráľovná sv. škapuliara, v našich trápeniach,
Kráľovná sv. škapuliara, v našich nezdaroch,
Kráľovná sv. škapuliara, v našich znechuteniach,
Kráľovná sv. škapuliara, v netrpezlivosti a v pokušení,
Kráľovná sv. škapuliara, vo všetkých našich potrebách,
Kráľovná sv. škapuliara, Ochrankyňa našej krajiny,
Kráľovná sv. škapuliara, daj nám znovu zrodiť sa v duchu a pravde,
Kráľovná sv. škapuliara, znič v našom národe nenávisť voči Cirkvi,
Kráľovná sv. škapuliara, ochráň nás od všetkého zla,
Kráľovná sv. škapuliara, daj blúdiacim svoje svetlo,
Kráľovná sv. škapuliara, daj nám vieru našich otcov,
Kráľovná sv. škapuliara, daj svetlo Ducha Svätého tým, čo spravujú našu krajinu,
Kráľovná sv. škapuliara, daj lásku a porozumenie našim rodinám,
Kráľovná sv. škapuliara, daj nám čistú mládež,
Kráľovná sv. škapuliara, daj nám dostatok kňazských, rehoľných a misijných povolaní,
Kráľovná sv. škapuliara, daj nám svätých kňazov a rehoľníkov,
Kráľovná sv. škapuliara, daj nám milosť vytrvať v Božej službe až do smrti,
Kráľovná sv. škapuliara, daj nám žiť duchom sv. Terezky od Ježiša,
Kráľovná sv. škapuliara, daruj mám svätcov a blahoslavených,
Kráľovná sv. škapuliara, opatruj Cirkev a Svätého Otca,
Kráľovná sv. škapuliara, prikry škapuliarom celé Slovensko,
Kráľovná sv. škapuliara, priveď nás všetkých k Srdcu Ježišovmu,
Kráľovná sv. škapuliara, zapáľ naše srdcia, aby sme sa stali hodní tvojho príhovoru,
Kráľovná sv. škapuliara, ty po Bohu naša jediná záchrana a nádej,
 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
 
V. Oroduj za nás, Kráľovná sv. škapuliara.
R. Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.
 
Modlime sa:
Bože, ktorý si karmelitánsku rehoľu obdaril ustavičnou opaterou Blahoslavenej Panny Márie, prosíme ťa, daj aby sme posilnení ochranou sv. škapuliara dosiahli večnú blaženosť. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Vyhľadávanie

Prihlásenie