Novéna II. k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša

Deviatnik ku cti sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša II.

Prvý deň (22. september) - Túžby

Sme slabí. Svätá Terezka, ty vieš, čo to znamená. Prežívala si svoju nemohúcnosť, ale úbohosť sa stala tvojou výsadou. Pomôž nám získať "oči a srdce orla" a túžiť po tom, čo nám chce dobrý Boh darovať.

"Ó, Najsvätejšia Trojica, jediný Bože! Túžim milovať ťa a pôsobiť, aby ťa milovali, túžim pracovať na oslavu svätej Cirkvi, zachraňujúc duše na zemi a vyslobodzujúc duše trpiace v očistci. Túžim dokonale plniť tvoju vôľu a dosiahnuť stupeň slávy, ktorý si mi pripravil vo svojom kráľovstve; skrátka, túžim stať sa svätou. Cítim však svoju nemohúcnosť, a preto ťa prosím, môj Bože, ty sám buď mojou Svätosťou!"

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

*************************************************************

Druhý deň (23. september) - Dar z tvojich darov

Sme úbohí, ale na dosah ruky máme nekonečné poklady. Svätá Terezka, uč nás očami viery hľadieť na svet, v ktorom žijeme.

"Pretože si ma tak miloval, že si mi dal svojho jediného Syna za Spasiteľa a Ženícha, prináležia mi nekonečné poklady jeho zásluh. Obetujem ti ich s radosťou a prosím ťa, aby si sa na mňa pozeral iba cez Ježišovu Tvár a cez jeho Srdce, horiace láskou. Obetujem ti aj všetky zásluhy svätých, ktorí sú v nebi aj na zemi, ich úkony lásky a úkony lásky svätých anjelov."

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

*************************************************************

Tretí deň (24. september) - S Pannou Máriou

Bez materinskej starostlivosti a tepla dieťa nemôže zdravo rásť. Panna Mária, ty si viac matkou než kráľovnou; daj nám znamenie svojej priazne, tak ako si sa kedysi usmiala na malú Terezku. Do tvojich rúk odovzdávame snahu žiť pre nebo.

"Napokon ti obetujem, Najsvätejšia Trojica, lásku a zásluhy Panny Márie, mojej milovanej Matky; jej odovzdávam svoje obetovanie s prosbou, aby ti ho podala."

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

*************************************************************

Štvrtý deň (25. september) - Vďačnosť

Sme vďační, keď si uvedomujeme, čo sme dostali. Ľahko je nám ďakovať za mimoriadne radostné dary, ale tie všedné - ako je život, priateľstvo, rodina - sú takisto dôležité. Na životnej ceste sa však stretávame aj s udalosťami, za ktoré je ťažké ďakovať. Malá svätá Terezka, ktorá si toľko trpela, pomôž nám rásť vo viere, aby sme boli vďační za celý život - za radosti aj ta ťažké chvíle.

"Ďakujem ti, Bože, za všetky milosti, ktoré si mi udelil, zvlášť za to, že si mi dal prejsť vyhňou utrpenia. S radosťou sa budem pozerať na teba v posledný deň, keď budeš držať žezlo kríža. Keďže si mi dal účasť na tomto drahocennom kríži, dúfam, že sa ti budem v nebi podobať a že na svojom oslávenom tele uzriem žiariť sväté rany tvojho umučenia."

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

*************************************************************

Piaty deň (26. september) - Len z lásky

Boh je Láska. Každé stvorenie - teda aj my - sme dielom jeho Lásky. Môžeme sa s údivom na neho pozerať a pokúšať sa podobať sa mu. Chceme konať z lásky tak ako ty, svätá Terezka.

"Dúfam, že po pozemskom vyhnanstve sa budem radovať z teba vo Vlasti, ale nechcem si zhromažďovať zásluhy pre nebo. Chcem pracovať jedine z lásky k tebe, s jediným cieľom, aby som ti pôsobila radosť, aby som potešovala tvoje Najsvätejšie Srdce a zachraňovala duše, ktoré ťa budú večne milovať. Chcela by som ťa potešiť za nevďačnosť hriešnikov a prosím ťa, nedopusť, aby som sa i niekedy znepáčila!"

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

*************************************************************

Šiesty deň (27. september) - S prázdnymi rukami

Chceme prijímať Božie dary? Musíme mať teda prázdne ruky, aby Boh mal kam zložiť svoje poklady. Svätá Terezka, zjav nám svoje tajomstvo, ako si svoju malosť pripravovala na prijatie veľkého Boha.

"Keď nadíde večer tohto môjho života, objavím sa pred tebou s prázdnymi rukami, lebo ťa neprosím, Pane, aby si počítal moje skutky. Každá naša spravodlivosť je v tvojich očiach poškvrnená. Chcem sa teda obliecť do tvojej vlastnej spravodlivosti a prijať z tvojej lásky do večného vlastníctva teba samého. Nechcem iný trón a inú korunu, iba teba, môj Miláčik!"

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

*************************************************************

Siedmy deň (28. september) - Obetovanie sa Milosrdnej Láske

"V tvojich očiach čas nie je ničím; jeden deň je ako tisíc rokov. Môžeš ma teda za okamih pripraviť, aby som predstúpila pred teba. Aby som žila ustavične v dokonalej láske, obetujem sa, Bože môj, ako zápalná obeta tvojej Milosrdnej Láske a prosím ťa, aby si ma neprestajne nasycoval a moju dušu zaplavoval prúdmi svojej nekonečnej nežnosti, aby som sa stala mučeníčkou tvojej lásky."

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

*************************************************************

Ôsmy deň (29. september) - Cesta k Milosrdnej Láske

Malá Terezka bola schopná tak veľmi trpieť vďaka tomu, že spoznala a v živote zakúsila, čo je to láska. Svätá Terezka, uč nás, aby sme aj my dokázali pre také veľké dobro obetovať všetko a vytrvať na ceste, ktorou si nás predišla.

"Cítim vo svojom srdci nesmierne túžby a s dôverou ťa prosím, aby si vzal moju dušu do svojho vlastníctva. Nech ma toto mučeníctvo pripraví, aby som mohla zomrieť a predstúpiť pred teba a nech sa moja duša ihneď vrhne do večného objatia tvojej Milosrdnej Lásky!"

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

*************************************************************

Deviaty deň (30. september) - Vernosť

Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša nosila úkon sebaobetovania vo dne v noci na srdci v knihe svätých evanjelií.
Svätá Terezka, pomôž nám zachovať vernosť tomu, k čomu nás Boh vyzýva a na čo mu my chceme veľkodušne odpovedať.

"Túžim, ó, môj Miláčik, pri každom údere svojho srdca obnovovať toto obetovanie, kým sa len tiene nerozplynú, a ja ťa budem môcť ubezpečovať z tváre do tváre o svojej láske vo večnom stretnutí."

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

Vyhľadávanie

Prihlásenie