Sv. Šimon Stock

16. mája si pripomíname významnú osobnosť Karmelusv. Šimona Stocka, rehoľníka. Pôvodom bol Angličan, veľmi známy v XIII. stor. Podľa tradície bol pustovníkom a po príchode karmelitánov do Anglicka vstúpil do rádu. V roku 1251, keď bol generálnym predstaveným, mu Panna Mária darovala škapuliar ako výsadu a znak ochrany pre Karmel. Šimon Stock zomrel v Bordeaux. Bol uctievaný pre veľkú svätosť a výnimočnú úctu k preblahoslavenej Panne Márii. Jeho kult bol na niektorých miestach rozšírený už v XV. stor. V nasledujúcom storočí prijali v celom ráde jeho sviatok, ktorý bol ustálený na 16. mája. Je považovaný za autora modlitby k

 Panne Márii Flos Carmeli.

Škapuliar sa ako Máriin odev objavuje v období, ktoré bolo pre karmelitánov ťažké. Začiatky rádu mali ďaleko od vytúženej stability. Rád bol v novom európskom prostredí málo známy, cirkevná hierarchia ako aj iné rehoľné spoločenstvá mu celkom nedôverovali a preto sa ocitol pred bezodnou priepasťou. V takejto situácii bohabojný generál rádu, anglický karmelitán Šimon Stock prosí Máriu, aby zachránila jej zasvätený rád. Prosí, aby ho Cirkev plne uznala a určila mu miesto v jeho spoločenstve. Tradícia podáva, že sv. Šimon sa horlivo modlil slovami antifóny Flos Carmeli - Kvet Karmelu“. Mária odpovedala a v noci z 15. na 16. júla 1251 sa mu zjavila v sprievode anjelov, ukázala na jeho škapuliar a ustanovila ho za znak svojej materinskej starostlivosti. Urobila to slovami: „To bude privilégium pre teba a všetkých karmelitánov - kto v ňom zomrie, nedostane sa do pekelného ohňa“. 

Zdroj: Jerzy Zieliński OCD, Maryja w życiu Karmelu, preložil br. Stano Jaloviar OCD