Novéna k Panne Márii Karmelskej

Od 7. júla začína novéna (deviatnik) k Panne Márii Karmelskej - Škapuliarskej. Pozývame vás k spoločnej modlitbe.

Úvodná modlitba

Preblahoslavená Panna Mária. Cirkev ťa nazýva Kráľovnou Karmelu. S hlbokou pokorou padáme k tvojim nohám, zvelebujeme ťa, milostivá Matka a k tebe s pozdvihnutými srdcami voláme. Oroduj za nás! Vyslyš úpenlivé prosby našich sŕdc, ktoré ti počas deviatich dní budeme predkladať, a prijmi našu úctu, ktorej si právom hodna.

 

 Prvý deň

Nikdy nebolo počuť, že by bol niekto, kto sa utiekal o pomoc k Panne Márii, ostal opustený. Preto sa aj svätý Šimon vo svojich úzkostiach s úprimnou láskou utiekal k dobrotivej Matke a nezostal bez pomoci. Anjelským zástupom sprevádzaná, zjavila sa pred ním Kráľovná nebies a potešila ho týmito slovami: „Prijmi, najmilší synu, škapuliar tvojho rádu ako znak môjho bratstva, výsadu pre teba a všetkých karmelitánov. Kto v ňom zomrie, nebude trpieť vo večnom ohni. To je znak spásy, záchrana v nebezpečenstvách, znamenie pokoja a večného záväzku.“ Aký veľký a plný útechy sľub! Prosíme ťa, Matka naša, vyvoľ si nás za svojich, ktorí nosíme tvoje sväté rúcho.

R. Amen.

Druhý deň

Tebe, Panna Karmelská, patrí sláva, chvála a úcta, lebo ty si mocná Kráľovná neba i zeme a delíš sa so slávou svojho milovaného Syna Ježiša Krista. Je to pre nás veľká výsada, že my, ozdobení tvojím rúchom, prineseným z neba, patríme medzi sluhov a bratov mocnej Kráľov-nej neba. Vzdávame ti vďaku a chválu, že si nás bez zásluh vyznamenala a nedovoľ, aby sme nehodným správaním urazili tvoje materinské srdce.

R. Amen.

Tretí deň

Zdravas Mária, ty naša Matka, šťastní sú tí, ktorých ty uznávaš za svojich synov, ktorých si obdarila svätým škapuliarom, odznakom spásy. Toto posvätné rúcho je neodvolateľným svedectvom tvojej lásky, že nás miluješ láskou, ktorá je mocnejšia ako smrť. Ďakujeme ti, že do konca nášho života stojíš pri nás, aby zlý duch nemohol ani jedného z nás odtrhnúť od tvojho milovaného materinského Srdca. Nedovoľ, aby sme sa odtrhli od teba, ale posilňuj svoje deti, aby im svätý škapuliar bol naozaj odznakom spásy.

R. Amen.

Štvrtý deň

Zdravas Kráľovná, Matka milosrdenstva, život náš i nádej naša. Takto voláme k tebe my, vyhnaní synovia Evy, z tohto slzavého údolia. Obklopuje nás mnoho nebezpečenstiev, našu dušu zviera žiaľ a ľútosť, choroby trápia naše telo, pokušenia sužujú naše srdce. Nezúfame, keď zbadáme na svojich srdciach tvoje vzácne rúcho, lebo podľa tvojho sľubu je nám ono ochranou v nebezpečenstvách, ochranným štítom v každom boji.

R. Amen.

Piaty deň

Mária, matka Ježiša Krista, pôvodcu večné-ho pokoja, daj nám pocítiť pokoj, ktorý svet dať nemôže. Ochraňuj svojich vyvolených v boji, ktorí vedú s nepriateľmi spásy. Daruj nám stály pokoj, aby naše srdcia, naplnené vďakou, nikdy nezabudli na tvoje prisľúbenia a zostali verné záväzkom vyplývajúcim z pri-jatia svätého škapuliara.

R. Amen.

Šiesty deň

Svätá Božia Rodička, oroduj za nás teraz i v hodine našej smrti. Buď nám na pomoci v tomto okamihu, ktorý nám môže priniesť úsvit večnej blaženosti, alebo noc večného zatratenia. Vtedy ukáž, že si našou Matkou, a získaj pre nás tú milosť, ktorú si prisľúbila nositeľom tvojho svätého rúcha. Príď Matka, v tej hodine k nám, aby sme ti mohli ustavične ďakovať za víťazstvo.

R. Amen.

Siedmy deň

Nespočetné množstvá duší, ktoré si zachránila od večného zatratenia ťa, Matka naša, zvelebujú v nebi. Pred trónom tvojho Syna Ježiša Krista sa zjavili v tvojom svätom rúchu a na tvoj príhovor neboli odsúdení. Prosíme ta i my, Matka naša, aby sme svätý škapuliar nosili s vrúcnou láskou a aby nás zachránil pred večným zatratením.

R. Amen.

Ôsmy deň

Preblahoslavená Panna Mária, naše duše napĺňa úcta a obdiv, keď vidíme tvoju nekonečnú lásku, ktorá horí v tvojom materinskom srdci voči ctiteľom. Neostávaš vzdialená od svojich synov, ale so zmilovaním zostupuješ do čistcového ohňa, aby si potešila a uľahčila trápenia duší v ňom. V sobotný deň, ktorý je tebe zasvätený, ich vovedieš v škapuliarskom rúchu do večnej blaženosti.

R. Amen.

Deviaty deň

Naša duša zvelebuje Pána, ktorý nám dal takú dobrú Matku pre náš pozemský život. Vedie nás za ruku a chráni od každého nebezpečenstva duše i tela. Potešuje nás v trápení, posilňuje v boji proti satanovi. Spokojná je až vtedy, keď víťazne položí korunu večného života na hlavu svojho verného ctiteľa. Prosíme ťa, Panna Mária, prijmi od nás sľub, ktorým sa zaväzujeme pridržiavať sa teba s nezlomnou vernosťou a neúnavnou láskou.

R. Amen.

Záverečná modlitba

Matka Slova, ktoré sa telom stalo. Strážkyňa pokladov milostí, Útočisko úbohých hriešnikov, so živou vierou sa utiekame k tvojej materinskej láske a prosíme ťa o milosti, aby sme Božiu a tvoju vôľu verne plnili. Tebe zverujeme svoje srdce a prosíme ťa o telesné i duševné dobrá. Veríme, že ty, najdrahšia Matka, nás vypočuješ, a preto so živou vierou voláme:

 

Po každom dni sa pridá: Zdravas´ Mária (Trikrát) a Litánie k Panne Márii Škapuliarskej.

 

LITÁNIE K PANNE MÁRII ŠKAPULIARSKEJ

 Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

 

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,

 

Svätá Mária, teba s dôverou prosíme.

Nepoškvrnená Panna, zjavená pred vekmi sv. Eliášovi na hore Karmel,

Nepoškvrnená Panna, nebeský oblak plný nádhery,

Nepoškvrnená Panna, ktorá si si vyvolila horu Karmel za svoj trón,

Nepoškvrnená Panna, jasná zornica hory Karmel,

Nepoškvrnená Panna, ktorá si nám vo sv. škapuliari dala záruku vykúpenia,

Kráľovná sv. škapuliara, Matka a Ochrankyňa všetkých, ktorí nosia sv. škapuliar,

Kráľovná sv. škapuliara, ktorá si prisľúbila, že ten, kto nábožne nosí sv. škapuliar, nebude za-tratený,

Kráľovná sv. škapuliara, útecha v hodine smrti, Kráľovná sv. škapuliara, nádej umierajúcich,

Kráľovná sv. škapuliara, ochladenie čistcových plameňov,

Kráľovná sv. škapuliara, ktorá si prisľúbila svojim verným sluhom otvoriť nebeské brány v prvú sobotu po ich smrti,

Kráľovná sv. škapuliara, trón múdrosti,

Kráľovná sv. škapuliara, prameň milosrdenstva,

Kráľovná sv. škapuliara, útecha a posila ne-šťastných,

Kráľovná sv. škapuliara, naša jediná útecha,

Kráľovná sv. škapuliara, v našich nepokojoch a nebezpečenstvách,

Kráľovná sv. škapuliara, v našich trápeniach,

Kráľovná sv. škapuliara, v našich nezdaroch,

Kráľovná sv. škapuliara, v našich znechuteniach,

Kráľovná sv. škapuliara, v netrpezlivosti a v pokušení,

Kráľovná sv. škapuliara, vo všetkých našich potrebách,

Kráľovná sv. škapuliara, Ochrankyňa našej krajiny,

Kráľovná sv. škapuliara, daj nám znovu zrodiť sa v duchu a pravde,

Kráľovná sv. škapuliara, znič v našom národe nenávisť voči Cirkvi,

Kráľovná sv. škapuliara, ochráň nás od všetkého zla,

Kráľovná sv. škapuliara, daj blúdiacim svoje svetlo,

Kráľovná sv. škapuliara, daj nám vieru našich otcov,

Kráľovná sv. škapuliara, daj svetlo Ducha Svätého tým, čo spravujú našu krajinu,

Kráľovná sv. škapuliara, daj lásku a porozumenie našim rodinám,

Kráľovná sv. škapuliara, daj nám čistú mládež,

Kráľovná sv. škapuliara, daj nám dostatok kňazských, rehoľných a misijných povolaní,

Kráľovná sv. škapuliara, daj nám svätých kňazov a rehoľníkov,

Kráľovná sv. škapuliara, daj nám milosť vytrvať v Božej službe až do smrti,

Kráľovná sv. škapuliara, daj nám žiť duchom sv. Terezky od Ježiša,

Kráľovná sv. škapuliara, daruj mám svätcov a blahoslavených,

Kráľovná sv. škapuliara, opatruj Cirkev a Svätého Otca,

Kráľovná sv. škapuliara, prikry škapuliarom celé Slovensko,

Kráľovná sv. škapuliara, priveď nás všetkých k Srdcu Ježišovmu,

Kráľovná sv. škapuliara, zapáľ naše srdcia, aby sme sa stali hodní tvojho príhovoru,

Kráľovná sv. škapuliara, ty po Bohu naša jediná záchrana a nádej,

 

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.

R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.

Bože, ktorý si karmelitánsky rád obdaril ustavičnou opaterou Blahoslavenej Panny Márie, prosíme ťa, daj aby sme posilnení ochranou sv. škapuliara dosiahli večnú blaženosť. Skrze Krista, nášho Pána.

R. Amen.

Vyhľadávanie

Prihlásenie