Svätosť je ovocím lásky

,,Najdrahší v Kristovi. Je nemožné sa s vami nepodeliť o veľkú radosť, ktorú dnes prežívame v našom Karmeli.(...) Vo všetkých našich kláštoroch na celom svete sa vznášajú k nebu vrúcne vďaky za to, že Pán vyvýšil a poctil svoju Malinkú služobnicu tým, že ju môžeme tu na zemi nazývať svätou.”(1)

 

Týmito slovami začal svoj príhovor náš zakladateľ o. Anzelm od sv. Andreja

 

Corsini OCD, pri príležitosti svätorečenia sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša 17. mája 1925, pápežom Piom XI v Ríme.

Pápež Pius XI hovorí o nej ako o ,,novom svetle pre ľudstvo”, ktoré v dnešnej dobe ,,stráca správny smer a blúdi v temnotách”. Keď sa len trošku zamyslíme, aj súčasnosť je v rovnakej situácii ako pred deväťdesiatimi piatimi rokmi. Chýba nám svetlo, chýba nám smer a chýbajú nám svedectvá ľudí, skutočne nasmerovaných k Bohu. Individualizmus a konzumizmus z nás vytvára nový druh človeka - homo caecus. Náš zrak je natoľko zahmlený, že sme zo seba samých spravili jediný zdroj neomylnej pravdy. Keďže všetko okolo nás chápeme ako meniace a nestabilné, s chvejúcou sa podstatou svojej krehkej existencie, upriamujeme sa na to jediné, o čom vieme, že skutočne je a je naše - na seba samých. Všetko ďalšie je pre nás veľkým otáznikom a veľkou záhadou v tomto rýchlo meniacom sa svete.

Cirkev nám preto predkladá pred oči životy a svedectvá ľudí, ktorí tak ako my, boli deťmi svojej doby a zároveň ľuďmi tejto planéty....žiadne nadprirodzené bytosti. Vo svätosti Terézie z Lisieux nám ukazuje silu a neprekonateľnosť ,,malej cesty, jednoduchých plánov, úprimných myšlienok” (2), ktoré ako jediné sú schopné nás priviesť ku skutočnému šťastiu.

V tejto jednoduchosti svojej malosti, je skutočne neprekonateľná. ,,Je to nový typ svätosti. Jej svätosť, hoci sa zdá vznešená a nedosiahnuteľná, je jednoduchá a veľmi ľahká.”(3) Jej diela sú schopné osloviť nielen jednoduchých, ale aj vedcov, teológov, mysliteľov a učencov. Univerzalita spočíva v tom, že Terézia nepíše o sebe. Nie je v žiadnom prípade zameraná na vlastnú pravdu. Dokonca prosí Boha, aby ju oslobodil od seba samej a nech ju poučí, ak by mala žiť v omyle. Táto cesta totálnej nedôvery vo vlastné sily a rozum; a z druhej strany cesta nekonečnej dôvery a lásky (4) k Bohu, ju priviedla na štíty najvyššej dokonalosti, ktoré dosiahla vo veľmi krátkom čase. Mala len 24 rokov, keď zomrela.

Terézia od Dieťaťa Ježiša sa nechala spáliť ohňom Božieho Ducha, a jediné o čom svedčí, je život skutočne popretkávaný evanjeliovým posolstvom. Prikázanie lásky postavila na prvé miesto v rebríčku svojich hodnôt; čo v dnešnej dobe môže byť skutočne heroizmus pre ľudstvo zmietané vo vojnách....tých malých, ktoré sa odohrávajú v našich domácnostiach, vzťahoch na pracoviskách a pod.......ale aj tých veľkých - medzinárodných konfliktoch a nekončiacich sa rozbrojoch. Zabudli sme na všeobecné bratstvo, úctu, ochranu všetkého živého, prírody a človeka... Pre nás už nie je nič dostatočne vzácne, dokiaľ to nemá finančnú hodnotu a nemáme z toho nejaký zisk. Všetko, pri čom by sme mohli byť stratoví, je nehodné nášho povšimnutia a investícií.

Svetlo, ktoré prináša Terézia vo svojej náuke o malej ceste, je svetlo, ba čo viac oheň, vychádzajúci priamo z Božej lásky. Necháva sa ním úplne stráviť. Z tohto pretavenia sa v nej rodia nekonečné túžby po službe iným, svätosti, láske, apoštoláte, mučeníctve (5). Chce byť všade, na každom mieste iba pre jediné - aby aj iných nadchla tou láskou, ktorou ona miluje Boha...aby Ho všetky duše milovali....aby bola Láska milovaná (6).

,,Keď Boh vypočuje moje želanie, moje nebo sa bude odohrávať do konca sveta na zemi. Áno, chcem stráviť svoje nebo tým, že budem robiť dobro na zemi.” (sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša)

                                             karmelitánka Dieťaťa Ježiša

 

  1. ANZELM OD ŚW. ANDRZEJA CORSINI OCD, Przyszła Mała Teresa.

  2. tamtiež

  3. tamtiež

  4. porov. TL 226

  5. porov. Rkp B 2v°a 3v°

  6. porov. Rkp B 5v° a Obetovanie Milosrdnej láske