Sviatok svätých karmelitánskeho rádu

14. novembra slávi naša karmelitánska rodina na Slovensku aj vo svete sviatok všetkých svätých karmelitánskeho rádu.

Svätci karmelitánskeho rádu tvoria početnú skupinu bratov a sestier, ktorí zasvätili svoj život Bohu a prijatím učenia Božského majstra i nasledovaním jeho života sa odovzdali do služby Panne Márii prostredníctvom modlitby, evanjeliového sebazáporu a lásky k dušiam, čo neraz potvrdili aj vlastnou krvou. Pustovníci z hory Karmel, členovia žobravého rádu v stredoveku, profesori a hlásatelia dobrej zvesti, misionári a mučeníci, mníšky, ktoré plodnosťou kontemplatívneho života rozširovali rady Božieho ľudu, rehoľníci, ktorí zjavovali Kristovu tvár svojim blížnym apoštolátom služby a náuky predovšetkým na misijných územiach, a napokon laici, ktorí vo svete svojim životom stelesňovali ducha rádu. V tento deň si spomíname na všetkých týchto bratov a sestry, ktorí sa ešte včera horlivo a vytrvalo venovali modlitbe tu na zemi a dnes sú už prítomní na nebeskej liturgii. Spájame sa v duchu pri ich oslave a napredujeme na ceste poslušnosti Ježišovi Kristovi po stopách Panny Márie, ktorú oni už víťazne zakončili.

Boli obdarení krásou Karmelu; uvidia Pánovu slávu a velebu nášho Boha.

Z diel svätej Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

Všetky, ktoré nosíme tento svätý habit Karmelu, sme povolané k modlitbe a kontemplácii, pretože to bol náš začiatok, z toho rodu sme vyšli, z tých našich svätých otcov z hory Karmel, ktorí sa zriekli sveta a vo veľkej samote hľadali tento poklad, túto prekrásnu perlu. Pamätajme na našich svätých otcov, ktorí žili v minulosti, na pustovníkov, ktorých život sa usilujeme nasledovať. Nezabúdajme na našich pravých zakladateľov, svätých otcov, od ktorých pochádzame. Veď vieme, že pre túto cestu chudoby a pokory, ktorou kráčali, sa teraz radujú v Bohu. Počula som už toľkokrát hovoriť o začiatkoch rádov, že týchto našich svätých otcov minulosti Boh obdaril väčšou priazňou, pretože sa mali stať ich základom. A tak sa stalo, ale vždy museli pamätať na to, že sú základmi pre tých, ktorí majú prísť po nich. Pretože ak my všetci, ktorí žijeme teraz, nedovolíme, aby upadlo to, čo tamtí vybudovali, a tí, ktorí prídu po nás, urobia podobne, vtedy stavba bude vždy pevne stáť. Aký úžitok by som mala z toho, že svätí minulosti boli takí dokonalí, ak ja, prichádzajúca po nich, som taká úbohá, že svojimi zlými zvykmi nechávam pustošiť ich dielo?    Je jasné, že tí, ktorí žijú teraz, nevšímajú si až natoľko tých, ktorí žili v minulosti, ale skôr tých, ktorých vidia. Bolo by smiešne vyhovárať sa na to, že nežijem v tých časoch, nehľadiac na rozdiel, aký je medzi mojím životom a čnosťami a životom a čnosťami tých, ktorých Boh obdaril takými veľkými milosťami. Ak by som videla, že môj rád v niečom upadá, snažila by som sa byť skalou, na ktorej by mohla znovu povstávať stavba, a Boh mi určite pomôže. Pre lásku nášho Pána vás prosím, pamätajte na to, ako rýchlo sa všetko končí, ako aj na milosť, ktorou vás obdaril náš Pán, keď vás priviedol do tohto rádu, a akou veľkou škodou by bolo, ak by niekto začal nejakú nedisciplinovanosť. Pamätajte vždy na rod, z ktorého ste vyšli, na svätých prorokov. A akých svätcov, ktorí nosili ten istý habit, máme v nebi! Majme svätú nádej, že s Božou pomocou budeme môcť byť aj my ako oni. Chvíľku potrvá boj, ale koniec je večný.

sv. Jozef - oroduj za nás

sv. prorok Eliáš - oroduj za nás

sv. matka Terézia od Ježiša - oroduj za nás

sv. otec Ján od Kríža - oroduj za nás

sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša - oroduj za nás

sv. Rafael od sv. Jozefa - oroduj za nás

všetci svätí Karmelu - orodujte za nás

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie