Slávnosť sv. Rafaela Kalinovského

19. novembra slávime - sestry krakovskej provincie, do ktorej patrí aj naša komunita v Nitre – slávnosť sv. Rafaela od sv. Jozefa (Kalinovského) OCD, patróna našej provincie. Jozef Kalinovski sa narodil vo Vilniuse 1. septembra 1835. Dostal dobrú výchovu a stal sa vojenským inžinierom. Po vypuknutí januárového povstania (1863) bol jedným z jeho vodcov. V roku 1864 ho preto Rusi odsúdili na 10 rokov nútených prác na Sibíri. V roku 1877 vstúpil k bosým karmelitánom a dostal meno Rafael od sv. Jozefa. V r. 1882 bol vysvätený za kňaza. Vyznačoval sa veľkou túžbou po zjednotení Cirkvi a neúnavnou horlivosťou vo vysluhovaní sviatosti pokánia a v duchovnom sprevádzaní. V Poľsku obnovil rád a bol v ňom predstaveným. Zomrel vo Wadowiciach 15. novembra 1907. V roku 1983 ho pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného a v roku 1991 za svätého.

Z prednášky sv. Rafaela Kalinowského   

 (Czesław Gil, o. Rafał Kalinowski OCD, str. 103-104. 105-110, Kraków 1979)

Buďte svätí!  

Vo Svätom písme nič nie je odporúčané viac ako život v dokonalosti a svätosti, ako aj svedomité plnenie si svojich povinností. Keď v Starom zákone náš Pán a Boh poúčal svoj ľud, volal k nemu: „Buďte svätí, lebo ja som svätý !” Náš Pán Ježiš Kristus, ktorý nám je daný skrze večného Otca za Učiteľa, Majstra a Vodcu, potvrdil a zdôraznil tú istú výzvu, keď nám prikázal, aby sme ako nasledovaniahodný vzor mali pred očami svätosť jeho večného Otca: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.” Ale čo sa vyžaduje na ceste k dokonalosti a svätosti? Na to dávajú odpoveď učitelia Cirkvi, ktorí poznali duše a sú učiteľmi duchovného života: „Ak sa chceš stať svätým a dokonalým, verne plň svoje povinnosti.” Mladý pustovník sa pýtal istého otca púšte, ktoré knihy by mal čítať, aby napredoval na ceste svätosti. On mu odpovedal: „Čo sa mňa týka, poznám iba dve knihy: Evanjelium, ktoré čítam ráno, a Regulu, ktorú čítam večer. Prvá ma učí, ako mám postupovať, aby som bol učeníkom nášho Pána Ježiša Krista,    a druhá – čo mám robiť, aby som sa stal dobrým rehoľníkom. A to mi stačí.” Čítajme teda naše predpisy, aby sme mohli podľa nich žiť! „Keď niekam pôjdeš, budú ťa viesť, keď budeš odpočívať, budú ťa strážiť, keď sa zobudíš – budú ťa sprevádzať.” Kdekoľvek sa nachádzame, v kláštore alebo v záhrade, nech nás sprevádzajú a vedú naše kroky. Nech sú pri nás, keď zaspávame, nech prinášajú ovocie, keď začíname bdieť, aby z nás striasli ospalosť, keď počujeme znak na vstávanie. S nimi sa víťazne dostaneme z pochybností, premôžeme prekážky a odpor vyplývajúci z prirodzenosti, nepriateľky námah a obiet, milovníčky výhod, ktorá vždy vymyslí dôvod na ospravedlnenie svojich neprávostí. Naše predpisy nám pomôžu premôcť strach z vymyslených nebezpečenstiev    a povzbudia nás rezko kráčať po ceste poslušnosti, keď nás ona volá či už k rozjímavej modlitbe alebo do kaplnky, či k inej práci alebo k akýmkoľvek úkonom rehoľnej disciplíny. Nech sú vždy pri nás počas celého dňa, aby sme v nich hľadali radu a v duchu poddajnosti odpovedali na ňu veľkodušným srdcom.

Litánie k sv. Rafaelovi od sv. Jozefa OCD

Svätý Rafael, apoštol jednoty Kristovej Cirkvi, oroduj za nás.
Veľký ctiteľ Boha,
Verný krížu a evanjeliu,
Ctiteľ Matky milosrdenstva,
Nasledovník svätého Jozefa,
Svätý kňaz karmelitánskeho rádu,
Horlivý sprievodca duší,
Mučeník spovednice,
Príklad sebazaprenia a odriekania,
Majster dôvernej a vytrvalej modlitby,
Milovník chudoby, čistoty a jednoduchosti,
Hrdinský príklad poslušnosti,
Muž veľkej pokory,
Vzor dôvery v Božiu prozreteľnosť,
Plný veľkodušnej lásky k vlasti,
Orodovník za uväznených a prenasledovaných,
Odpúšťajúci nepriateľom,
Udržiavateľ nádeje vo vyhnancoch,
Tešiteľ utrápených na duchu,
Ochranca sirôt,
Vzor vychovávateľov,
Vychovávateľ mládeže,
Patrón deportovaných na Sibír,
Patrón emigrantov,
Patrón inžinierov a vojakov,
Apoštol svätého škapuliara,
Verný služobník Kráľovnej Karmelu,
Náš veľký orodovník v nebi – oroduj za nás.

V. Oroduj za nás, sv. Rafael.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa:
Bože, ty si naplnil svätého Rafaela, kňaza, duchom sily v ťažkostiach
a veľkou láskou k jednote Cirkvi; daj na jeho príhovor, aby sme
pevní vo viere a vzájomnej láske veľkodušne spolupracovali na dosiahnutí
jednoty všetkých, ktorí veria v Krista. Ktorý s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom svätým, Boh po všetky veky vekov.
Amen.

Myšlienky sv. Rafaela od sv. Jozefa OCD

„Svet ma môže zbaviť všetkého, ale vždy mi ostane jeden úkryt, ktorý je pre neho nedostupný: modlitba; do nej sa dá zhrnúť minulosť, súčasnosť aj budúcnosť v podobe nádeje. Bože, akým pokladom obdarúvaš tých, čo v teba dúfajú! Dobrí ľudia sú podobní čistému vzduchu: dýchame ho, hoci ho nevidíme.“

„Iba živá viera, upevňujúca nás na cestičke prijímania Božej vôle vždy a všade, môže ožiariť život duše a naplniť ju tichom, aj keď sa to nezaobíde bez kriku a utrpení.“

„Bohu sa odovzdávajte v pokore ducha a dôverujte v jeho nekonečné milosrdenstvo; čiňte to v pravde, zúplna, jasným úkonom odovzdania sa mu; ostatné ponechajte jeho svätej Prozreteľnosti.“

„Ako je možné nemilovať Boha za jeho dobrodenia pri neustálom zanedbávaní duchovného života? Bez neho, pri takých ranách osudu, o koho by som sa oprel? Neraz mi prichádzajú na myseľ slová apoštolov k Spasiteľovi: ,Pane, ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života.´ (Jn 6,69)“

„Sme povinní navzájom si svietiť dobrým príkladom a podávať si ruky pri konaní dobra, berúc si príklad zo vzorov kresťanskej dokonalosti a spoločne úpenlivo prosiac o pomoc a milosť pri nohách dobrého Spasiteľa.“

„Nech by úloha bola akákoľvek, vždy sa treba opierať o dva piliere: nelásku k sebe samému a lásku k Bohu. Vtedy musíme viesť boj: poznajúc vlastné slabosti a chyby treba sa cvičiť v pokore a hľadať Božiu pomoc.“

„Krátky je náš život, všetku dôveru skladáme v Božie milosrdenstvo a Boh chce, aby sme ho o toto milosrdenstvo prosili. Volajme teda, čo nám sily stačia a kým máme čas.“

„Treba prosiť o podrobenie sa Božej vôli, dokonca aj vtedy, keď pociťujeme vnútornú beznádej, keď budeme vnútorne osamelí. Čo dnes zakúšame, to zajtra pominie.“

„Váš dnešný kríž nech vás ešte viac upevňuje v neoceniteľnom poklade podrobenia sa Božej vôli, lebo len touto cestou môžeme dôjsť k šťastiu vo večnosti a touto nádejou posilnení urobiť jarmo časného života sladkým a bremeno ľahkým.“

„Keď vás ťažkosti zarmucujú, napodobňujte malé dieťa, ktoré v nebezpečenstve volá na svoju matku a rýchlo pobeží vrhnúť sa do jej objatia. Náručie Márie je vždy otvorené na naše prijatie.“

Vyhľadávanie

Prihlásenie