8. deň novény - 23. december

Uctime si Najsvätejšiu Pannu vo chvíli vtelenia a počas 9. mesiacov, keď pod svojím srdcom nosila Božieho Syna.

„A požehnaný je plod Tvojho života.“ (Lk 1,29)

Myšlienka

Vďačnosť, vyspievanú v Magnificate môžeme vnímať ako pôsobenie Ducha Svätého. Všetko od neho pochádza, všetko sa uskutočnilo vďaka jeho pôsobeniu: počatie, tajomstvo vtelenia, vízia toho čo sa deje s Alžbetou, Alžbetine odkrytie toho čo sa deje s Máriou a privítanie Božej Matky. Teraz má miesto nový závan Ducha Svätého, ktorý je vnútorným poryvom duše Márie – omnoho väčším a mocnejším ako u Alžbety. Vidí skutočnú pravdu o tom, že je matkou Boha. Mária to pochopila v jednom momente, ako záblesk svetla a pravdy, a z jej duše sa vyrýva oslavná pieseň Magnificat akoby utkaná z posvätných textov, textov hovoriacich o prisľúbení, aké dal Boh svojmu ľudu. On spravil veľké veci a koná 

zázraky. Máriu v tomto momente ožiarilo svetlo večnosti, svetlo Najsvätejšej Trojice. Jeho pôsobenie siaha z pokolenia na pokolenie, Božie milosrdenstvo zostúpilo na duše, na celý svet! To milosrdenstvo Mária pochopila v jednom momente a oslavuje silu jeho pôsobenia.

Spojme náš Magnificat s piesňou Márie, lebo náš Boh je Bohom živým. Náš Duch Svätý, je Bohom osvetľujúcim temnoty – je Bohom Svetla. Nech nás tieto dôvody posilnia v pokojnom prežívaní našich temnôt. Moc Najvyššieho nás zatienila ako Máriu. Je to tmavá noc, noc Božej transcendencie. Jeho nekonečnej blízkosti v nás. Ona pôsobí spolu s Božím pôsobením. Naša viera, je vlastne našou spoluprácou, s Božím pôsobením v nás.

(porov. GRIALOU, M.E. Maryja Matka wszystkich. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 1994, s. 34-37. ISBN 83-85401-13-X.)

KORUNKA K BOŽIEMU DIEŤAŤU

3x Otče náš... a za každým zvolanie:  R; A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. 

1.    Zvestovanie Panne Márii: 1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo ...

2.    Panna Mária navštívila Alžbetu: 1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

3.    Očakávanie narodenia Dieťaťa: 1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo ...

4.    Narodenie Dieťaťa:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

5.    Dieťatku dali meno Ježiš:  1x Zdravas Mária...R; A Slovo sa telom stalo... 

6.    Traja mudrci sa klaňajú Ježišovi:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

7.    Obetovanie Ježiša v chráme:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

8.    Útek do Egypta:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

9.    Pobyt v Egypte:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

10.    Návrat do Nazareta:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

11.    Skrytý život v Nazarete:   1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

12.    Dvanásťročný Ježiš v chráme:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

Modlitba: Všemohúci večný Bože, Pán neba a zeme, ktorý sa zjavuješ jednoduchým ľuďom, prosíme Ťa, daj aby sme s úctou nasledovali Tvojho Syna a tak mohli šťastne vojsť do nebeského kráľovstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Litánie k Božiemu Dieťaťu

Buď pozdravené, Dieťa Ježiš, plné milosti, milosrdenstva a pokoja. Ty si najkrajší z ľudských synov a požehnaným plodom Najčistejšej a Nepoškvrnenej Panny Márie. Ó, Ježišu! Ty si najmocnejším Pánom neba a zeme. Verím v Teba, dôverujem Ti a v nádeji Ťa prosím:

Vyslyš ma - lebo Ty všetko môžeš

Nadchni ma

Kraľuj mi

Podrž ma

Posilni ma

Nauč ma jemnosti

Daruj mi pokoj

Obráň ma od zlého

Chráň ma

Veď ma

Žehnaj ma

Bdej nado mnou

Uč ma

Osvieť ma

Očisti ma

Zľutuj sa nado mnou

Spas ma

Ó, môj dobrý Ježišu. Prichádzam k Tebe so srdcom plným vrúcnej lásky a vďačnosti. Pre svoju nehodnosť a úbohosť Ťa prosím, ó, Božie Dieťa, očisti moje srdce Tvojím milosrdným pohľadom a rukou, ktorou žehnáš svet. Priviň ma k svojmu ľútostivému a súcitnému Srdcu a vypočuj moje prosby. Amen.