7. deň novény - 22. december

Uctime si tajomstvo Vtelenia. Adorujme Vtelené Slovo ako človeka; v jeho novom spôsobe existencie. To Slovo sa z lásky k nám stalo telom.

„A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ (Jn, 1,14)

Myšlienka

Keď sa na pohorí Karmelu prorok Eliáš modlí zohnutý až k zemi o dážď, zazrel ako sa vznáša nad more malý oblak. Ten sa zväčšoval až napokon spustil životodarný dážď. Oblak z biblickej udalosti bol pre karmelitánske počiatky skutočne veľkým symbolom. Stal sa obrazom Nepoškvrneného

 počatia Márie a tajomstiev duchovného života. Na maľbách je často znázorňovaný v tvare ženskej siluety (...) anonymný karmelitán písal, ako  Boh zjavil Eliášovi, že isté dieťa, Najsvätejšia Mária, ktorú oblak znázorňuje, sa narodí z hriešnej ľudskej prirodzenosti, ktorú znázorňuje more. Toto dieťa bude už od svojho počatia voľné od každého hriechu, tak ako oblak, ktorý vzniká z mútnej vody mora, ale nenachádza sa v ňom žiaden kal. Hoci z počiatku má tú istú prirodzenosť ako more, sám v sebe má úplne odlišnú konzistenciu a vlastnosti. Voda je ťažká a mútna, oblak je ľahký, je to úplne čistá para. Tak isto ľudský život; ľudská prirodzenosť je od počatia ako more; zároveň ju ťaží dedičný hriech a ľudská nedokonalosť. Počatie Panny Márie je odlišné. Ju od počatia neťažil žiaden hriech ani dedičný. Bola ľahká ako oblak a čistá plnosťou milostí. A v nej, ako v Mojžišovom oblaku sa „ukázala Pánova sláva“. (Ex 16,10)

(ZIELIŃSKI, J. Maryja w życiu Karmelu. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2001, s. 52-53. ISBN 83-7305-025-6.)

KORUNKA K BOŽIEMU DIEŤAŤU

3x Otče náš... a za každým zvolanie:  R; A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. 

1.    Zvestovanie Panne Márii: 1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo ...

2.    Panna Mária navštívila Alžbetu: 1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

3.    Očakávanie narodenia Dieťaťa: 1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo ...

4.    Narodenie Dieťaťa:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

5.    Dieťatku dali meno Ježiš:  1x Zdravas Mária...R; A Slovo sa telom stalo... 

6.    Traja mudrci sa klaňajú Ježišovi:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

7.    Obetovanie Ježiša v chráme:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

8.    Útek do Egypta:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

9.    Pobyt v Egypte:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

10.    Návrat do Nazareta:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

11.    Skrytý život v Nazarete:   1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

12.    Dvanásťročný Ježiš v chráme:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

Modlitba: Všemohúci večný Bože, Pán neba a zeme, ktorý sa zjavuješ jednoduchým ľuďom, prosíme Ťa, daj aby sme s úctou nasledovali Tvojho Syna a tak mohli šťastne vojsť do nebeského kráľovstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Litánie k Božiemu Dieťaťu

Buď pozdravené, Dieťa Ježiš, plné milosti, milosrdenstva a pokoja. Ty si najkrajší z ľudských synov a požehnaným plodom Najčistejšej a Nepoškvrnenej Panny Márie. Ó, Ježišu! Ty si najmocnejším Pánom neba a zeme. Verím v Teba, dôverujem Ti a v nádeji Ťa prosím:

Vyslyš ma - lebo Ty všetko môžeš

Nadchni ma

Kraľuj mi

Podrž ma

Posilni ma

Nauč ma jemnosti

Daruj mi pokoj

Obráň ma od zlého

Chráň ma

Veď ma

Žehnaj ma

Bdej nado mnou

Uč ma

Osvieť ma

Očisti ma

Zľutuj sa nado mnou

Spas ma

 

Ó, môj dobrý Ježišu. Prichádzam k Tebe so srdcom plným vrúcnej lásky a vďačnosti. Pre svoju nehodnosť a úbohosť Ťa prosím, ó, Božie Dieťa, očisti moje srdce Tvojím milosrdným pohľadom a rukou, ktorou žehnáš svet. Priviň ma k svojmu ľútostivému a súcitnému Srdcu a vypočuj moje prosby. Amen.

Vyhľadávanie

Prihlásenie