6. deň novény - 21. december

Uctime si tajomstvo Vtelenia. Adorujme Vtelené Slovo ako človeka; v jeho novom spôsobe existencie. To Slovo sa z lásky k nám stalo telom.

„ A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ (Jn, 1, 14)

Myšlienka

Život kňaza a karmelitánky je ustavičným adventom, ktorý pripravuje na Vtelenie Ježiša do ľudských duší. Existuje však jedna Bytosť, ktorá bola pre Neho skutočným miestom Vtelenia a zvelebením Majestátu Najsvätejšej Trojice. Ona dala svoj súhlas čím v plnosti zrealizovala Boží plán, o ktorom hovorí Apoštol. Ona bola v Božích očiach vždy tá „ čistá, nepoškvrnená, neporušená....“. Mária. Duša Márie je veľmi jednoduchá a jej hnutia sú tak hlboké, že ich nedokážeme vnímať. Jej život pripomína tu na zemi život duchovných bytostí (...). Zároveň je tak čistá a žiariaca, 

že ju môžeme pokladať za samotné svetlo. Avšak Ona je iba „Zrkadlom“ Slnka spravodlivosti, je Specula Iustitiae!(...) Najsvätejšia Panna v období deviatich mesiacov – od Zvestovania po Narodenie Ježiša, je vzorom pre kontemplatívne duše, ktoré si vybral Boh, aby žili hlboko v sebe, vo svojom vnútri bez dna. S akým pokojom a sústredením Mária podchodila do všetkého a všetko tak isto konala! Dokonca aj obyčajné veci, boli Ňou premenené na Božie! Najsvätejšia Panna vo všetkom zvelebovala Boží dar.

Spoločne s bl. Alžbetou od Najsvätejšej Trojice vznesme k Bohu svoju prosbu, aby sme sa aj my, tak ako Najsvätejšia Panna Mária stali pre Neho druhým príbytkom:

Ó, stravujúci Oheň, Duch lásky,

„zostúp na mňa,“

aby sa v mojej duši

uskutočnilo akoby vtelenie Slova:

nech som preň ďalšou ľudskou bytosťou,

v ktorej obnovuje

celé svoje Tajomstvo.

(Elżbieta od Trójcy Przenajświetszej. Myśli i słowa.Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 1998. ISBN 83-85401-17-2.)

KORUNKA K BOŽIEMU DIEŤAŤU

3x Otče náš... a za každým zvolanie:  R; A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. 

1.    Zvestovanie Panne Márii: 1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo ...

2.    Panna Mária navštívila Alžbetu: 1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

3.    Očakávanie narodenia Dieťaťa: 1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo ...

4.    Narodenie Dieťaťa:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

5.    Dieťatku dali meno Ježiš:  1x Zdravas Mária...R; A Slovo sa telom stalo... 

6.    Traja mudrci sa klaňajú Ježišovi:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

7.    Obetovanie Ježiša v chráme:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

8.    Útek do Egypta:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

9.    Pobyt v Egypte:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

10.    Návrat do Nazareta:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

11.    Skrytý život v Nazarete:   1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

12.    Dvanásťročný Ježiš v chráme:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

Modlitba: Všemohúci večný Bože, Pán neba a zeme, ktorý sa zjavuješ jednoduchým ľuďom, prosíme Ťa, daj aby sme s úctou nasledovali Tvojho Syna a tak mohli šťastne vojsť do nebeského kráľovstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Litánie k Božiemu Dieťaťu

Buď pozdravené, Dieťa Ježiš, plné milosti, milosrdenstva a pokoja. Ty si najkrajší z ľudských synov a požehnaným plodom Najčistejšej a Nepoškvrnenej Panny Márie. Ó, Ježišu! Ty si najmocnejším Pánom neba a zeme. Verím v Teba, dôverujem Ti a v nádeji Ťa prosím:

Vyslyš ma - lebo Ty všetko môžeš

Nadchni ma

Kraľuj mi

Podrž ma

Posilni ma

Nauč ma jemnosti

Daruj mi pokoj

Obráň ma od zlého

Chráň ma

Veď ma

Žehnaj ma

Bdej nado mnou

Uč ma

Osvieť ma

Očisti ma

Zľutuj sa nado mnou

Spas ma

Ó, môj dobrý Ježišu. Prichádzam k Tebe so srdcom plným vrúcnej lásky a vďačnosti. Pre svoju nehodnosť a úbohosť Ťa prosím, ó, Božie Dieťa, očisti moje srdce Tvojím milosrdným pohľadom a rukou, ktorou žehnáš svet. Priviň ma k svojmu ľútostivému a súcitnému Srdcu a vypočuj moje prosby. Amen.

Vyhľadávanie

Prihlásenie