5. deň novény - 20. december

Myšlienka

Keď sa na Vianoce slávia tri sväté omše, predovšetkým sa tým oslavuje zrodenie z Otca; po druhé: z Najsvätejšej Panny; po tretie: narodenie Boha v nás. Má to svoj význam. Toto trojité narodenie sa musí chápať ako zjavenie večnej Lásky. Vianoce by mali byť v nás neustále a mali by sme pamätať, že toto trojité narodenie sú tri fázy jedného veľkého procesu lásky. Mária je dcérou Boha Otca, Matka Boha Syna a Snúbenica Ducha Svätého. V nej sa uskutočnilo toto trojité narodenie. Mali by sme sa učiť od nej, ako ho uskutočňovať v sebe. My sme boli tiež vyvolení Najsvätejšou Trojicou na príbytok, aby sme mali podiel na výsadách, ktoré tak obdivujeme u Márie. Boh je však udeliť ich aj nám. Z tohto hľadiska by som povedal, že „tajomstvo Vtelenia je súhrnom karmelitánskej mystiky, karmelitánskeho duchovného života“.

Úcta k Panne Márii je jedným z najrozkošnejších kvetov v karmelitánskej záhrade. Prirovnal by som ju „slnečnici“. Tento kvet sa dvíha vysoko nad ostatné kvety. Majestátne sa týči na vysokej stonke s bohatými zelenými listami a je vyvýšená nad okolité rastliny.

Pre tento kvet je špecifické, že sa otáča za slnkom a okrem toho je jeho obrazom – symbolom. Na druhej strane, je to jednoduchý kvet. Môže rásť v každej záhrade a v každej je ozdobou. Je štíhly a pevný a má hlboké korene, skoro ako strom. Taktiež žiadna pobožnosť nie je tak pevná a mocná, ako k Panne Márii. Svieže a zelené listy poukazujú na hojnosť milostí, ktoré môžeme získať prostredníctvom úcty k Panne Márii. Kvet predstavuje dušu, stvorenú na Boží obraz tak, aby do seba vstrebával slnečné svetlo Božej štedrosti.

Dve slnká svietia na seba navzájom. Jedno žiari nesmiernym svetlom, druhé toto svetlo do seba vstrebáva. Kochá sa v tomto svetle a žiari, ako nejaké druhé slnko. Je tak uchvátené lúčmi Slnka, ktoré naňho dopadajú, že sa nedokáže od nich odvrátiť, ale cíti, že môže žiť jedine preň a skrze neho. Takýmto kvetom bola Mária. Tak ako ona, môžeme aj my – kvety z jej semena, dvíhať svoje púčiky ku Slnku, ktoré ju prežiarilo natoľko, že aj nám chce odovzdať lúče svojho svetla a tepla.

(BRANDSMA Titus, Krása Karmelu, Kostelní Vydří: Karmelitánské Nakladatelství, 1992, s. 54. ISBN 80-85527-08-1.)

KORUNKA K BOŽIEMU DIEŤAŤU

3x Otče náš... a za každým zvolanie:  R; A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. 

1.    Zvestovanie Panne Márii: 1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo ...

2.    Panna Mária navštívila Alžbetu: 1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

3.    Očakávanie narodenia Dieťaťa: 1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo ...

4.    Narodenie Dieťaťa:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

5.    Dieťatku dali meno Ježiš:  1x Zdravas Mária...R; A Slovo sa telom stalo... 

6.    Traja mudrci sa klaňajú Ježišovi:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

7.    Obetovanie Ježiša v chráme:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

8.    Útek do Egypta:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

9.    Pobyt v Egypte:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

10.    Návrat do Nazareta:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

11.    Skrytý život v Nazarete:   1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

12.    Dvanásťročný Ježiš v chráme:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

Modlitba: Všemohúci večný Bože, Pán neba a zeme, ktorý sa zjavuješ jednoduchým ľuďom, prosíme Ťa, daj aby sme s úctou nasledovali Tvojho Syna a tak mohli šťastne vojsť do nebeského kráľovstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Litánie k Božiemu Dieťaťu

Buď pozdravené, Dieťa Ježiš, plné milosti, milosrdenstva a pokoja. Ty si najkrajší z ľudských synov a požehnaným plodom Najčistejšej a Nepoškvrnenej Panny Márie. Ó, Ježišu! Ty si najmocnejším Pánom neba a zeme. Verím v Teba, dôverujem Ti a v nádeji Ťa prosím:

Vyslyš ma - lebo Ty všetko môžeš

Nadchni ma

Kraľuj mi

Podrž ma

Posilni ma

Nauč ma jemnosti

Daruj mi pokoj

Obráň ma od zlého

Chráň ma

Veď ma

Žehnaj ma

Bdej nado mnou

Uč ma

Osvieť ma

Očisti ma

Zľutuj sa nado mnou

Spas ma

 

Ó, môj dobrý Ježišu. Prichádzam k Tebe so srdcom plným vrúcnej lásky a vďačnosti. Pre svoju nehodnosť a úbohosť Ťa prosím, ó, Božie Dieťa, očisti moje srdce Tvojím milosrdným pohľadom a rukou, ktorou žehnáš svet. Priviň ma k svojmu ľútostivému a súcitnému Srdcu a vypočuj moje prosby. Amen.

Vyhľadávanie

Prihlásenie