4. deň novény - 19. december

Zamyslenie

Mária žije úplne Božím životom; životom Boha v Najsvätejšej Trojici, ktorá pôsobí v nej a odzrkadľuje sa v nej ako v čistom zrkadle bez jedinej nečistoty, ktorá by mohla v sebe zadržať hoci len odrobinu tohto svetla. Keď sa na ňu pozeráme, môžeme sa domnievať, že vidíme Boha. Keď jej anjel oznamuje neobvyklú správu, vnútorné svetlo v nej, akoby odzrkadľuje ju samotnú. Vidí seba a svoje poslanie, prijíma ho s dokonalou pokorou, keďže si je vedomá toho, že všetko v nej je Božím darom. Sama nemá nič okrem lásky a chudoby. Je pravdou, že je nepoškvrnene počatá a ničím si to nezaslúžila. Keď takto uvažuje, vidí seba samu v pravde. Mária obdarovaná Bohom zostáva pokorná. Ona rozpoznala anjela – Božieho posla, pretože bola čistá, jednoduchá a plná svetla; jediným aktom viery sa odovzdáva do Božej vôle a tento akt viery ju robí schopnou prijať Slovo. Od momentu zvestovania, od chvíle Máriinho vyznania viery Božie Slovo začína v nej pôsobiť a pretvára ju na Matku Boha. Teraz, naklonená nad sebou samou, panenská Mária si všíma, hoci v

 

 tieni, ten zázrak ukrytý v jej lone. Je to nádherný čas. Takto ju videli starozákonní proroci. Prostredníctvom fyzickej a reálnej prítomnosti Slova v Márii naplnila ju Božia plnosť celá a úplná, táto plnosť nikdy nebude väčšia. V nej sa Slovo nezjavuje a zase neukrýva tak, ako v mystických skúsenostiach vybraných duší. V nej Slovo je a prebýva. Celá Máriina bytosť, všetky jej zmysly sa obracajú k nemu; pre ňu existuje len jedna skutočnosť – Boh v nej.

GRIALOU, M. E. Maryja Matka wszystkich. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 1994, s. 9 – 12. ISBN 83-85401-13-X.

KORUNKA K BOŽIEMU DIEŤAŤU

3x Otče náš... a za každým zvolanie:  R; A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. 

1.    Zvestovanie Panne Márii: 1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo ...

2.    Panna Mária navštívila Alžbetu: 1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

3.    Očakávanie narodenia Dieťaťa: 1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo ...

4.    Narodenie Dieťaťa:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

5.    Dieťatku dali meno Ježiš:  1x Zdravas Mária...R; A Slovo sa telom stalo... 

6.    Traja mudrci sa klaňajú Ježišovi:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

7.    Obetovanie Ježiša v chráme:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

8.    Útek do Egypta:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

9.    Pobyt v Egypte:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

10.    Návrat do Nazareta:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

11.    Skrytý život v Nazarete:   1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

12.    Dvanásťročný Ježiš v chráme:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

Modlitba: Všemohúci večný Bože, Pán neba a zeme, ktorý sa zjavuješ jednoduchým ľuďom, prosíme Ťa, daj aby sme s úctou nasledovali Tvojho Syna a tak mohli šťastne vojsť do nebeského kráľovstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Litánie k Božiemu Dieťaťu

Buď pozdravené, Dieťa Ježiš, plné milosti, milosrdenstva a pokoja. Ty si najkrajší z ľudských synov a požehnaným plodom Najčistejšej a Nepoškvrnenej Panny Márie. Ó, Ježišu! Ty si najmocnejším Pánom neba a zeme. Verím v Teba, dôverujem Ti a v nádeji Ťa prosím:

Vyslyš ma - lebo Ty všetko môžeš

Nadchni ma

Kraľuj mi

Podrž ma

Posilni ma

Nauč ma jemnosti

Daruj mi pokoj

Obráň ma od zlého

Chráň ma

Veď ma

Žehnaj ma

Bdej nado mnou

Uč ma

Osvieť ma

Očisti ma

Zľutuj sa nado mnou

Spas ma

Ó, môj dobrý Ježišu. Prichádzam k Tebe so srdcom plným vrúcnej lásky a vďačnosti. Pre svoju nehodnosť a úbohosť Ťa prosím, ó, Božie Dieťa, očisti moje srdce Tvojím milosrdným pohľadom a rukou, ktorou žehnáš svet. Priviň ma k svojmu ľútostivému a súcitnému Srdcu a vypočuj moje prosby. Amen.