3. deň novény - 18. december

Zamyslenie

Dielo vtelenia Božieho Syna, je dielom Najsvätejšej Trojice – troch Božských osôb. Otca ako mocného Pána, vďaka ktorému sa Syn počal; Syna, ktorý prijal na seba ľudskú prirodzenosť; Ducha Svätého, ktorý utkal v panenskom lone Márie najsvätejšie telo Krista. Tak bolo skutočné ľudské telo prežiarené nestvoreným Božím svetlom. Tak ako tieň vzniká tam, kde je nejaká matéria a svetlo. V tejto Božskej hre svetiel moci, lásky a múdrosti, sa počal Boží Syn pôsobením Ducha Svätého, v najsvätejšom lone panenskej Matky. Ten Syn, 

ktorý od vekov prebýval na Božskom lone svojho Otca. Syn Boží a ľudský v lone Panenskej Matky. Preto Ježiš hovorí sám o sebe slová proroka Izaiáša: „Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie“ (Iz 61, 1). On je rovný svojmu Otcovi v podstate svojej Božskej prirodzenosti. Zároveň je vo svojej ľudskej prirodzenosti podobný nám. Ďakujme Najsvätejšej Trojici za dielo milosrdenstva a čerpajme z tej milosti, prostredníctvom ktorej sa z moci Ducha Svätého môžeme nazývať Božími synmi a dcérami a nimi skutočne aj byť.

GĄDEK, A. Mała historia Dzieciątka Jezus. Łódź: Archi-diecezjalne wydawnictwo łódźskie, 2004, s. 24 – 25.

KORUNKA K BOŽIEMU DIEŤAŤU

3x Otče náš... a za každým zvolanie:  R; A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. 

1.    Zvestovanie Panne Márii: 1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo ...

2.    Panna Mária navštívila Alžbetu: 1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

3.    Očakávanie narodenia Dieťaťa: 1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo ...

4.    Narodenie Dieťaťa:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

5.    Dieťatku dali meno Ježiš:  1x Zdravas Mária...R; A Slovo sa telom stalo... 

6.    Traja mudrci sa klaňajú Ježišovi:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

7.    Obetovanie Ježiša v chráme:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

8.    Útek do Egypta:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

9.    Pobyt v Egypte:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo...

10.    Návrat do Nazareta:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

11.    Skrytý život v Nazarete:   1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

12.    Dvanásťročný Ježiš v chráme:  1x Zdravas Mária... - R; A Slovo sa telom stalo... 

Modlitba: Všemohúci večný Bože, Pán neba a zeme, ktorý sa zjavuješ jednoduchým ľuďom, prosíme Ťa, daj aby sme s úctou nasledovali Tvojho Syna a tak mohli šťastne vojsť do nebeského kráľovstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Litánie k Božiemu Dieťaťu

Buď pozdravené, Dieťa Ježiš, plné milosti, milosrdenstva a pokoja. Ty si najkrajší z ľudských synov a požehnaným plodom Najčistejšej a Nepoškvrnenej Panny Márie. Ó, Ježišu! Ty si najmocnejším Pánom neba a zeme. Verím v Teba, dôverujem Ti a v nádeji Ťa prosím:

Vyslyš ma - lebo Ty všetko môžeš

Nadchni ma

Kraľuj mi

Podrž ma

Posilni ma

Nauč ma jemnosti

Daruj mi pokoj

Obráň ma od zlého

Chráň ma

Veď ma

Žehnaj ma

Bdej nado mnou

Uč ma

Osvieť ma

Očisti ma

Zľutuj sa nado mnou

Spas ma

Ó, môj dobrý Ježišu. Prichádzam k Tebe so srdcom plným vrúcnej lásky a vďačnosti. Pre svoju nehodnosť a úbohosť Ťa prosím, ó, Božie Dieťa, očisti moje srdce Tvojím milosrdným pohľadom a rukou, ktorou žehnáš svet. Priviň ma k svojmu ľútostivému a súcitnému Srdcu a vypočuj moje prosby. Amen.

Vyhľadávanie

Prihlásenie