Deviatnik pred narodením Ježiša Krista

Od 16. - do 24. decembra prežívame už bezprostrednú prípravu - deviatnik-novénu pred narodením Pána Ježiša, Božieho Dieťaťa.

Adorujme čistú a svätú obetu Božieho Syna, ktorú zložil nebeskému Otcovi zo seba samého na uzmierenie a odpustenie našich hriechov a ochotu s akou prijal kríž od chvíle vtelenia. Uctime si ukrytý život Božieho Syna v lone Jeho Najsvätejšej Matky. Uvedomme si akou úctou Ho Mária zahŕňala v tomto svätom čase.

Bohu nášmu maličkému,

Synovi Otca jedinému,

Bratovi nášmu najmilšiemu,

Synovi Nepoškvrnenej na zemi.

Pre chválu Otca pokorenému,

v poslušnosti svojej ukrižovanému,

v chudobe narodenému a pochovanému,

v čistote zmŕtvychvstania kraľujúcemu –

Ježišovi – Kristovi – Dieťaťu

V dušiach sestier žijúcemu.

Pod znakom Božieho mena a detstva –

zakladateľovi posväcujúcemu,

podľa vzoru Jozefa pracujúcemu,

šatami najmilšej svojej Matky zahaľujúcemu,

jednoduchosťou, pokorou a obetavou láskou.

Česť, vďaka a vernosť teraz i na veky,

v živote aj smrti, v kríži aj chvále!

Za Decretum laudis.

Zdroj: O. ANZELM OD SV. ANDREJA CORSINI. Król mojej duszy;  preložila sr. Veronika Mašková CSCIJ

Každý deň sa modlíme korunku k Dieťaťu Ježiš:

KORUNKA K BOŽIEMU DIEŤAŤU

3x Otče náš... a za každým zvolanie:  R; A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. 

1.    Zvestovanie Panne Márii: 1x Zdravas Mária...- R; A Slovo sa telom stalo ...

2.    Panna Mária navštívila Alžbetu:1x Zdravas Mária...- R; A Slovo sa telom stalo...

3.    Očakávanie narodenia Dieťaťa:1x Zdravas Mária...- R; A Slovo sa telom stalo ...

4.    Narodenie Dieťaťa:  1x Zdravas Mária...- R; A Slovo sa telom stalo...

5.    Dieťatku dali meno Ježiš:  1xZdravas Mária...- R; A Slovo sa telom stalo... 

6.    Traja mudrci sa klaňajú Ježišovi:  1x Zdravas Mária...- R; A Slovo sa telom stalo...

7.    Obetovanie Ježiša v chráme:  1x Zdravas Mária...- R; A Slovo sa telom stalo... 

8.    Útek do Egypta:  1x Zdravas Mária...- R;A Slovo sa telom stalo... 

9.    Pobyt v Egypte:  1x Zdravas Mária...- R; A Slovo sa telom stalo...

10.    Návrat do Nazareta:  1x Zdravas Mária...- R; A Slovo sa telom stalo... 

11.    Skrytý život v Nazarete:  1x Zdravas Mária...- R; A Slovo sa telom stalo... 

12.    Dvanásťročný Ježiš v chráme:  1x Zdravas Mária...- R; A Slovo sa telom stalo... 

Modlitba:Všemohúci večný Bože, Pán neba a zeme, ktorý sa zjavuješ jednoduchým ľuďom, prosíme Ťa, daj aby sme s úctou nasledovali Tvojho Syna a tak mohli šťastne vojsť do nebeského kráľovstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Božie Dieťa, žehnaj nám, posväcuj nás a zjednocuj a daj nech žijeme a zomierame v tvojom Božom detstve. Amen.

modlitba Božieho služobníka o. Anzelma Gądek,OCD

Litánie k Božiemu Dieťaťu

Buď pozdravené, Dieťa Ježiš, plné milosti, milosrdenstva a pokoja. Ty si najkrajší z ľudských synov a požehnaným plodom Najčistejšej a Nepoškvrnenej Panny Márie. Ó, Ježišu! Ty si najmocnejším Pánom neba a zeme. Verím v Teba, dôverujem Ti a v nádeji Ťa prosím:

Vyslyš ma - lebo Ty všetko môžeš

Nadchni ma

Kraľuj mi

Podrž ma

Posilni ma

Nauč ma jemnosti

Daruj mi pokoj

Obráň ma od zlého

Chráň ma

Veď ma

Žehnaj ma

Bdej nado mnou

Uč ma

Osvieť ma

Očisti ma

Zľutuj sa nado mnou

Spas ma

Ó, môj dobrý Ježišu. Prichádzam k Tebe so srdcom plným vrúcnej lásky a vďačnosti. Pre svoju nehodnosť a úbohosť Ťa prosím, ó, Božie Dieťa, očisti moje srdce Tvojím milosrdným pohľadom a rukou, ktorou žehnáš svet. Priviň ma k svojmu ľútostivému a súcitnému Srdcu a vypočuj moje prosby. Amen.