Sväté omše za našich dobrodincov

V októbri bola v našej kaplnke obetovaná a odslúžená svätá omša za všetkých našich dobrodincov. Na sviatok všetkých svätých karmelitánskeho rádu sme obetovali v našej kaplnke sv. omšu za všetkých našich zosnulých dobrodincov. Ďakujeme všetkým, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom podporujete. Pán Boh zaplať všetkým za všetko.