Novéna k patrónovi provincie

Od 10. - do 18. novembra sa v našej krakovskej provincii pripravujeme novénou na slávnosť patróna našej provincie sv. Rafaela od sv. Jozefa Kalinovského OCD.

Život treba prijímať taký, aký ho Boh dáva.

                                                                                              sv. Rafael od sv. Jozefa

Deviatnik:

Úvodná modlitba (Opakuje sa každý deň)

Svätý Rafael, vzdávame najvyšší hold Bohu za to, že ťa povolal k takej vysokej svätosti a na poľskej zemi ťa postavil ako vzor hodný nasledovania. Chceme vzdať úctu aj Nepoškvrnenej Matke Božej, Kráľovnej Karmelu, ktorej si bol verným synom a ktorú si nás učil uctievať cez svätý škapuliar. Chceme vytrvalo nasledovať tvoje cnosti, lebo takto najlepšie odpovieme najláskavejšej vôli Boha ohľadne nás.


Svätý Rafael, oroduj za nás u Boha a vypros nám milosti, o ktoré sa osmeľujeme prosiť na tvoj príhovor počas tejto novény. Amen.

Záverečná modlitba (Opakuje sa každý deň)

Svätý Rafael, príklad modlitby vytrvalej a plnej dôvery! Tvoj život bol poznamenaný veľkým a ťažkým krížom, teda ty môžeš najlepšie pochopiť naše ťažkosti a biedy.

Vypros nám živú a pevnú vieru, bezhraničnú dôveru, vrúcnu a nezištnú lásku k Bohu a blížnym, statočnosť v utrpení, poslušnosť najmilostivejšej Božej vôli a všetko to, čo sme v tejto novéne na tvoj príhovor predkladali Večnému Otcovi. Pred trón nebeského Otca zanes naše túžby, radosti, trápenia a utrpenie. V tvojich dlaniach, náš milovaný patrón, budú milšie Bohu, ktorému chceme celým srdcom patriť naveky. Amen.

*************************************************************

Prvý deň

Úvodná modlitba

„Iba živá viera, upevňujúca nás na cestičke prijímania Božej vôle vždy a všade, môže ožiariť život duše a naplniť ju tichom, aj keď sa to nezaobíde bez kriku a utrpení“

Svätý Rafael, tvoja viera spevnela v ohni ťažkostí a skúšok. Vypros nám pevnú vieru, aby sme pochopili, že Boh je najvyššou hodnotou nášho života a cieľom, ku ktorému spejeme. Vypros nám statočnú vieru, ktorá by sa nelámala v ťažkostiach života; vieru živú, ktorá by priťahovala naše srdcia do horlivej služby Bohu; vieru radostnú, aby sme radostne žili na slávu Božiu.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

Záverečná modlitba

*************************************************************

Druhý deň

Úvodná modlitba

„Bohu sa odovzdávajte v pokore ducha a dôverujte v jeho nekonečné milosrdenstvo; čiňte to v pravde, zúplna, jasným úkonom odovzdania sa mu; ostatné ponechajte jeho svätej Prozreteľnosti“

Svätý Rafael, ty si v celom svojom živote nikdy neprestal dúfať v dobrotu a milosrdenstvo nebeského Otca a neochvejná dôvera v Boha ti spríjemňovala ťažké, trudné a bolestné chvíle pozemského života. Vypros nám milosť, aby sme bezhranične a neochvejne verili, že s ním vždy môžeme počítať, že on, najlepší Otec, ochráni nás pred zlom.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

Záverečná modlitba

*************************************************************

Tretí deň

Úvodná modlitba

„Ako je možné nemilovať Boha za jeho dobrodenia pri neustálom zanedbávaní duchovného života? Bez neho, pri takých ranách osudu, o koho by som sa oprel? Neraz mi prichádzajú na myseľ slová apoštolov k Spasiteľovi: ,Pane, ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života´ (Jn 6,69)“

Svätý Rafael, ty si v Bohu objavil a našiel jediný ideál svojho života a tak si ho miloval, že pre teba nebolo na zemi nič cennejšie než Boh a jeho láska. Nauč nás svojím príkladom, aby sme, milujúc Boha vo všetkom a nadovšetko, získali sľúbené dedičstvo, ktoré prevyšuje všetky túžby.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

Záverečná modlitba

*************************************************************

Štvrtý deň

Úvodná modlitba

„Sme povinní navzájom si svietiť dobrým príkladom a podávať si ruky pri konaní dobra, berúc si príklad zo vzorov kresťanskej dokonalosti a spoločne úpenlivo prosiac o pomoc a milosť pri nohách dobrého Spasiteľa“

Svätý Rafael, ty si miloval druhého človeka takou veľkou láskou, že si všade hľadal príležitosť, aby si pozdvihol, nakŕmil a potešil každého, kto to potreboval a bol zúfalý. Vypros nám milosť, aby sme milovali, kde vládne nenávisť; aby sme prinášali vieru, kde sú pochybnosti; aby sme vzbudzovali nádej, kde zožiera zúfalstvo; aby sme vnášali radosť, kde sužujú starosti; aby sme nehľadali sebalásku, ale milovali druhých. Keď budeme takto postupovať, vo chvíli smrti sa narodíme do nového života.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

Záverečná modlitba

*************************************************************

Piaty deň

Úvodná modlitba

„Nech by úloha bola akákoľvek, vždy sa treba opierať o dva piliere: nelásku k sebe samému a lásku k Bohu. Vtedy musíme viesť boj: poznajúc vlastné slabosti a chyby treba sa cvičiť v pokore a hľadať Božiu pomoc“

Svätý Rafael, muž veľkej pokory, ktorý si svojím životom ukazoval, akým veľkým pokladom je vlastná poníženosť pred Božou všemohúcnosťou, vypros nám cnosť pokory, aby sme pýchou nevyvolávali Boží hnev, ale vďaka pokore obdržali dary milosti. Nech milosť opravdivej pokory odstráni z našich sŕdc túžby tela a očí a svetskú pýchu, aby sme, žijúc rozvážne, spravodlivo a pobožne, dosiahli večnú odmenu.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

Záverečná modlitba

*************************************************************

Šiesty deň

Úvodná modlitba

„Krátky je náš život, všetku dôveru skladáme v Božie milosrdenstvo a Boh chce, aby sme ho o toto milosrdenstvo prosili. Volajme teda, čo nám sily stačia a kým máme čas“

Svätý Rafael, ty si počas svojho pozemského života v modlitbe videl nielen kľúč k dosiahnutiu kresťanskej dokonalosti, ale aj vlastným príkladom si povzbudzoval k dôvernej a vrúcnej modlitbe. Vypros nám dar úprimnej, prostej, dôvernej a horlivej modlitby, ktorá je nezlomnou silou v boji proti nebezpečenstvám duše a prameňom nadšenia v Božej službe.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

Záverečná modlitba

*************************************************************

Siedmy deň

Úvodná modlitba

Treba prosiť o podrobenie sa Božej vôli, dokonca aj vtedy, keď pociťujeme vnútornú beznádej, keď budeme vnútorne osamelí. Čo dnes zakúšame, to zajtra pominie“

Svätý Rafael, v každej životnej situácii úplne odovzdaný Bohu a poslušný jeho najsvätejšej vôli, vypros nám milosť, aby sme naším správaním a celým naším životom Bohu hovorili: „Vezmi, môj Bože, vezmi všetko, čo ma od teba vzďaľuje; daj všetko, čo ma k tebe približuje; vezmi ma do svojho úplného vlastníctva; vezmi celú moju slobodu, prijmi môj rozum aj vôľu.“

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

Záverečná modlitba

*************************************************************

Ôsmy deň

Úvodná modlitba

„Váš dnešný kríž nech vás ešte viac upevňuje v neoceniteľnom poklade podrobenia sa Božej vôli, lebo len touto cestou môžeme dôjsť k šťastiu vo večnosti a touto nádejou posilnení urobiť jarmo časného života sladkým a bremeno ľahkým“

Svätý Rafael, ty nás svojím životom plným utrpenia, pohŕdania, neistoty a smútku učíš statočne znášať naše mnohoraké starosti, utrpenia a choroby. Vypros nám u Ježiša milosť, aby sme s jeho pomocou vedeli tak znášať zármutok, výčitky, podozrievanie, urážky, ohováranie, nactiutŕhanie, nepokoje, ako by on, náš milovaný Spasiteľ chcel, aby sme ich znášali.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

Záverečná modlitba

*************************************************************

Deviaty deň

Úvodná modlitba

„Keď vás ťažkosti zarmucujú, napodobňujte malé dieťa, ktoré v nebezpečenstve volá na svoju matku a rýchlo pobeží vrhnúť sa do jej objatia. Náručie Márie je vždy otvorené na naše prijatie“

Svätý Rafael, verný služobník Kráľovnej Karmelu, ty si svojím príkladom zapaľoval srdcia tvojich druhov vo vyhnanstve a neskôr tisícok veriacich láskou k Nepoškvrnenej Panne; prosíme ťa, vypros nám ešte väčšiu vernosť v službe Nepoškvrnenej, aby sme sa znovuzrodili v láske a čím viac sa pripodobňovali našej Panej a Kráľovnej a skrze ňu Ježišovi.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

Záverečná modlitba

 

Litánie k sv. Rafaelovi od sv. Jozefa OCD

Svätý Rafael, apoštol jednoty Kristovej Cirkvi, oroduj za nás.
Veľký ctiteľ Boha,
Verný krížu a evanjeliu,
Ctiteľ Matky milosrdenstva,
Nasledovník svätého Jozefa,
Svätý kňaz karmelitánskeho rádu,
Horlivý sprievodca duší,
Mučeník spovednice,
Príklad sebazaprenia a odriekania,
Majster dôverčivej a vytrvalej modlitby,
Milovník chudoby, čistoty a jednoduchosti,
Hrdinský príklad poslušnosti,
Muž veľkej pokory,
Vzor dôvery v Božiu prozreteľnosť,
Plný veľkodušnej lásky k vlasti,
Orodovník za uväznených a prenasledovaných,
Odpúšťajúci nepriateľom,
Udržiavateľ nádeje vo vyhnancoch,
Tešiteľ utrápených na duchu,
Ochranca sirôt,
Vzor vychovávateľov,
Vychovávateľ mládeže,
Patrón deportovaných na Sibír,
Patrón emigrantov,
Patrón inžinierov a vojakov,
Apoštol svätého škapuliara,
Verný služobník Kráľovnej Karmelu,
Náš veľký orodovník v nebi – oroduj za nás.

V. Oroduj za nás, sv. Rafael.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa:
Bože, ty si naplnil svätého Rafaela, kňaza, duchom sily v ťažkostiach
a veľkou láskou k jednote Cirkvi; daj na jeho príhovor, aby sme
pevní vo viere a vzájomnej láske veľkodušne spolupracovali na dosiahnutí
jednoty všetkých, ktorí veria v Krista. Ktorý s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom svätým, Boh po všetky veky vekov.
Amen.