Novéna k sv. Terézii od Ježiša

Od 6. októbra sa na slávnosť sv. Terézie Avilskej pripravujeme modlitbou novény.

Sv. Terézia od Ježiša (Avilská alebo Veľká), španielska mystička, zakladateľka reformovaných (bosých) karmelitánok; cirkevná učiteľka, spolupatrónka Európy.

Narodila sa v Avile v Španielsku 28. marca roku 1515. Vstúpila do karmelitánskej rehole, kde veľmi pokročila na ceste dokonalosti a mala mystické zjavenia. Podujala sa zreformovať svoju rehoľu, pričom musela znášať veľa príkoria, ale nezlomným duchom dokázala všetko prekonať. Napísala aj niekoľko kníh naplnených hlbokou náukou a potvrdených vlastnou skúsenosťou. Zomrela v Albe de Tornes 4. októbra roku 1582.

Keď mi zomrela mama, mala som, pokiaľ sa dobre pamätám, asi dvanásť rokov alebo o niečo menej. Chápala som veľkosť straty a preto som v smútku zašla pred obraz Matky božej. So slzami v očiach som ju úprimne prosila, aby sa stala mojou matkou. Zdá sa mi, že táto detinsky jednoduchá prosba sa neminula účinkom.

sv. Terézia od Ježiša

Deviatnik k sv. Terézii od Ježiša (z Avily)

Úvodná modlitba (Opakuje sa každý deň)

Ježišu, tvojou veľkou túžbou bolo priniesť nám lásku z neba a rozohriať nás týmto Božím plameňom tak, ako ním horíš ty sám. Ty si s radosťou prijal utrpenie a smrť na kríži, aby si získal celú moju dušu i srdce. Prosím ťa, tak ako si do čistého srdca sv. Terézie vsadil božský šíp lásky, aby horlivo viedla duše do neba, prenikni svojím šípom aj moju dušu, utvor si v nej svoj raj a daj, aby vo mne planula tvoja veľká láska.

Záverečná modlitba (Opakuje sa každý deň)

Všemohúci Bože, sv. Teréziu, našu matku, si osvietil Duchom Svätým, aby bola v Cirkvi učiteľkou kresťanskej dokonalosti; vrúcne ťa prosíme, daj nám neprestajne čerpať z jej duchovnej náuky a túžiť po pravej svätosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

*************************************************************

Prvý deň

Úvodná modlitba

Najmilší náš Pane, Ježišu Kriste! Ďakujeme ti za vznešený dar viery a úcty k Najsvätejšej Sviatosti, ktorý si uštedril svojej milovanej Terézii. Pokorne ťa prosíme, pre tvoje nesmierne zásluhy a pre veľké zásluhy tvojej svätej a vernej nevesty, daj nám živú vieru a horlivú úctu k Oltárnej sviatosti, v ktorej si sa ty, nekonečný Majestát, rozhodol zostať s nami do konca vekov a v ktorej sa nám dávaš s takou veľkou láskou.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

Záverečná modlitba

*************************************************************

Druhý deň

Úvodná modlitba

Najmilosrdnejší náš Pane, Ježišu Kriste! Ďakujeme ti za vznešený dar nádeje, ktorý si uštedril svojej milovanej Terézii. Pokorne ťa prosíme, pre tvoje nesmierne zásluhy a pre veľké zásluhy tvojej svätej a vernej nevesty, daj nám pevnú dôveru v tvoju dobrotu pre tvoju Najsvätejšiu Krv, ktorú si vylial až do poslednej kvapky na našu spásu.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

Záverečná modlitba

*************************************************************

Tretí deň

Úvodná modlitba

Milovaný náš Pane, Ježišu Kriste! Ďakujeme ti za vznešený dar lásky, ktorý si uštedril svojej milovanej Terézii. Pokorne ťa prosíme, pre tvoje nesmierne zásluhy a pre veľké zásluhy tvojej svätej a milujúcej nevesty, obdaruj nás najväčším darom spomedzi všetkých darov - darom svojej dokonalej lásky.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

Záverečná modlitba

*************************************************************

Štvrtý deň

Úvodná modlitba

Najsladší náš Pane, Ježišu Kriste! Ďakujeme ti za vznešený dar túžby a rozhodnutia dokonale ťa milovať, ktorý si uštedril svojej milovanej Terézii. Pokorne ťa prosíme, pre tvoje nesmierne zásluhy a pre veľké zásluhy tvojej svätej a veľkodušnej nevesty, vlož do nášho srdca hlbokú túžbu a opravdivé rozhodnutie čo najviac sa ti páčiť.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

Záverečná modlitba

*************************************************************

Piaty deň

Úvodná modlitba

Najlepší náš Pane, Ježišu Kriste! Ďakujeme ti za vznešený dar pokory, ktorý si uštedril svojej milovanej Terézii. Pokorne ťa prosíme, pre tvoje nesmierne zásluhy a pre veľké zásluhy tvojej svätej a pokornej nevesty, obdaruj nás milosťou opravdivej pokory, skrze ktorú by sme vždy nachádzali svoje šťastie v poníženiach a trpezlivo znášali všetky opovrhnutia.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

Záverečná modlitba

*************************************************************

Šiesty deň

Úvodná modlitba

Najštedrejší náš Pane, Ježišu Kriste! Ďakujeme ti za dar úprimnej lásky k tvojej milovanej Matke Márii i k jej najčistejšiemu ženíchovi, sv. Jozefovi, ktorú si uštedril svojej milovanej Terézii. Pokorne ťa prosíme, pre tvoje nesmierne zásluhy a pre veľké zásluhy tvojej svätej a milovanej nevesty, daj nám milosť osobitnej a citlivej úcty a lásky voči tvojej najsvätejšej Matke Márii a voči tvojmu milovanému pestúnovi sv. Jozefovi.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

Záverečná modlitba

*************************************************************

Siedmy deň

Úvodná modlitba

Najláskavejší náš Pane, Ježišu Kriste! Ďakujeme ti za neobyčajný dar rany, ktorú si zasadil do srdca tvojej milovanej Terézie. Pokorne ťa prosíme, pre tvoje nesmierne zásluhy a pre veľké zásluhy tvojej svätej serafínskej nevesty, zasaď aj do nášho srdca takú ranu lásky, aby sme vždy milovali iba teba.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

Záverečná modlitba

*************************************************************

Ôsmy deň

Úvodná modlitba

Najmilovanejší náš Pane, Ježišu Kriste! Ďakujeme ti za dar živej túžby po smrti, ktorý si udelil svojej milovanej Terézii. Pokorne ťa prosíme, pre tvoje nesmierne zásluhy a pre veľké zásluhy tvojej svätej a vernej nevesty, daruj nám milosť túžiť po smrti, aby sme mohli naveky prebývať s tebou v nebeskej Vlasti.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

Záverečná modlitba

*************************************************************

Deviaty deň

Úvodná modlitba

Najdrahší náš Pane, Ježišu Kriste! Ďakujeme ti napokon za dar blaženej smrti z lásky, ktorým si obdaroval svoju milovanú Teréziu. Pokorne ťa prosíme, pre tvoje nesmierne zásluhy a pre veľké zásluhy tvojej svätej a milujúcej nevesty, daj nám dobrú a blaženú smrť. Daj, aby sme horeli láskou k tebe a skonali z lásky, aby sme ťa mohli v nebi večne milovať.

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

Záverečná modlitba

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie