Novéna k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre

Od 22. septembra sa začína novéna k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre, patrónke našej kongregácie.

Deviatnik ku cti sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša

Prvý deň (22. september) - Túžby

Sme slabí. Svätá Terézia, ty vieš, čo to znamená. Prežívala si svoju nemohúcnosť, ale úbohosť sa stala tvojou výsadou. Pomôž nám získať "oči a srdce orla" a túžiť po tom, čo nám chce dobrý Boh darovať.

"Ó, Najsvätejšia Trojica, jediný Bože! Túžim milovať ťa a pôsobiť, aby ťa milovali, túžim pracovať na oslavu svätej Cirkvi, zachraňujúc duše na zemi a vyslobodzujúc duše trpiace v očistci. Túžim dokonale plniť tvoju vôľu a dosiahnuť stupeň slávy, ktorý si mi pripravil vo svojom kráľovstve; skrátka, túžim stať sa svätou. Cítim však svoju nemohúcnosť, a preto ťa prosím, môj Bože, ty sám buď mojou Svätosťou!"


Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

*************************************************************

Pre tých, ktorí rozumiete po poľsky :) ponúkame linky na krátke vídeá novény k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre - trochu inak.

0: https://www.youtube.com/watch?v=3_HO-4tJ98A

Prvý deň: https://www.youtube.com/watch?v=HbtFEFCKKYo

 

Druhý deň (23. september) - Dar z tvojich darov

Sme úbohí, ale na dosah ruky máme nekonečné poklady. Svätá Terézia, uč nás očami viery hľadieť na svet, v ktorom žijeme.

"Pretože si ma tak miloval, že si mi dal svojho jediného Syna za Spasiteľa a Ženícha, prináležia mi nekonečné poklady jeho zásluh. Obetujem ti ich s radosťou a prosím ťa, aby si sa na mňa pozeral iba cez Ježišovu Tvár a cez jeho Srdce, horiace láskou. Obetujem ti aj všetky zásluhy svätých, ktorí sú v nebi aj na zemi, ich úkony lásky a úkony lásky svätých anjelov."

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

 

Druhý deň novény: https://www.youtube.com/watch?v=KMNwb4ZmDAg

*************************************************************

Tretí deň (24. september) - S Pannou Máriou

Bez materinskej starostlivosti a tepla dieťa nemôže zdravo rásť. Panna Mária, ty si viac matkou než kráľovnou; daj nám znamenie svojej priazne, tak ako si sa kedysi usmiala na malú Teréziu. Do tvojich rúk odovzdávame snahu žiť pre nebo.

"Napokon ti obetujem, Najsvätejšia Trojica, lásku a zásluhy Panny Márie, mojej milovanej Matky; jej odovzdávam svoje obetovanie s prosbou, aby ti ho podala."

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

 

Tretí deň novény: https://www.youtube.com/watch?v=XNH99GhSIGY

*************************************************************

Štvrtý deň (25. september) - Vďačnosť

Sme vďační, keď si uvedomujeme, čo sme dostali. Ľahko je nám ďakovať za mimoriadne radostné dary, ale tie všedné - ako je život, priateľstvo, rodina - sú takisto dôležité. Na životnej ceste sa však stretávame aj s udalosťami, za ktoré je ťažké ďakovať. Malá svätá Terézia, ktorá si toľko trpela, pomôž nám rásť vo viere, aby sme boli vďační za celý život - za radosti aj ta ťažké chvíle.

"Ďakujem ti, Bože, za všetky milosti, ktoré si mi udelil, zvlášť za to, že si mi dal prejsť vyhňou utrpenia. S radosťou sa budem pozerať na teba v posledný deň, keď budeš držať žezlo kríža. Keďže si mi dal účasť na tomto drahocennom kríži, dúfam, že sa ti budem v nebi podobať a že na svojom oslávenom tele uzriem žiariť sväté rany tvojho umučenia."

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

 

Štvrtý deň novény: https://www.youtube.com/watch?v=SAKQpLdGHEs

*************************************************************

Piaty deň (26. september) - Len z lásky

Boh je Láska. Každé stvorenie - teda aj my - sme dielom jeho Lásky. Môžeme sa s údivom na neho pozerať a pokúšať sa podobať sa mu. Chceme konať z lásky tak ako ty, svätá Terézia.

"Dúfam, že po pozemskom vyhnanstve sa budem radovať z teba vo Vlasti, ale nechcem si zhromažďovať zásluhy pre nebo. Chcem pracovať jedine z lásky k tebe, s jediným cieľom, aby som ti pôsobila radosť, aby som potešovala tvoje Najsvätejšie Srdce a zachraňovala duše, ktoré ťa budú večne milovať. Chcela by som ťa potešiť za nevďačnosť hriešnikov a prosím ťa, nedopusť, aby som sa i niekedy znepáčila!"

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

 

Piaty deň novény: https://www.youtube.com/watch?v=xTSdJ_ysC1w&pbjreload=10

*************************************************************

Šiesty deň (27. september) - S prázdnymi rukami

Chceme prijímať Božie dary? Musíme mať teda prázdne ruky, aby Boh mal kam zložiť svoje poklady. Svätá Terézia, zjav nám svoje tajomstvo, ako si svoju malosť pripravovala na prijatie veľkého Boha.

"Keď nadíde večer tohto môjho života, objavím sa pred tebou s prázdnymi rukami, lebo ťa neprosím, Pane, aby si počítal moje skutky. Každá naša spravodlivosť je v tvojich očiach poškvrnená. Chcem sa teda obliecť do tvojej vlastnej spravodlivosti a prijať z tvojej lásky do večného vlastníctva teba samého. Nechcem iný trón a inú korunu, iba teba, môj Miláčik!"

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

 

Šiesty deň novény: https://www.youtube.com/watch?v=ceorT0I7yrY

*************************************************************

Siedmy deň (28. september) - Obetovanie sa Milosrdnej Láske

"V tvojich očiach čas nie je ničím; jeden deň je ako tisíc rokov. Môžeš ma teda za okamih pripraviť, aby som predstúpila pred teba. Aby som žila ustavične v dokonalej láske, obetujem sa, Bože môj, ako zápalná obeta tvojej Milosrdnej Láske a prosím ťa, aby si ma neprestajne nasycoval a moju dušu zaplavoval prúdmi svojej nekonečnej nežnosti, aby som sa stala mučeníčkou tvojej lásky."

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

 

Siedmy deň novény: https://www.youtube.com/watch?v=DV9PjJtCr58

*************************************************************

Ôsmy deň (29. september) - Cesta k Milosrdnej Láske

Malá Terézia bola schopná tak veľmi trpieť vďaka tomu, že spoznala a v živote zakúsila, čo je to láska. Svätá Terézia, uč nás, aby sme aj my dokázali pre také veľké dobro obetovať všetko a vytrvať na ceste, ktorou si nás predišla.

"Cítim vo svojom srdci nesmierne túžby a s dôverou ťa prosím, aby si vzal moju dušu do svojho vlastníctva. Nech ma toto mučeníctvo pripraví, aby som mohla zomrieť a predstúpiť pred teba a nech sa moja duša ihneď vrhne do večného objatia tvojej Milosrdnej Lásky!"

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

 

Osmy deň novény: https://www.youtube.com/watch?v=sbmADVwfdYQ

*************************************************************

 

Deviaty deň (30. september) - Vernosť

Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša nosila úkon sebaobetovania vo dne v noci na srdci v knihe svätých evanjelií.
Svätá Terézia, pomôž nám zachovať vernosť tomu, k čomu nás Boh vyzýva a na čo mu my chceme veľkodušne odpovedať.

"Túžim, ó, môj Miláčik, pri každom údere svojho srdca obnovovať toto obetovanie, kým sa len tiene nerozplynú, a ja ťa budem môcť ubezpečovať z tváre do tváre o svojej láske vo večnom stretnutí."

Otče náš ..., Zdravas´ Mária ..., Sláva Otcu ...

 

Deviaty deň novény: https://www.youtube.com/watch?v=78ODNgAj37E

 

Litánie k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre

Pane, zmiluj sa,
Kriste, zmiluj sa,
Pane, zmiluj sa,

Otec, na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,
Svätá Mária, oroduj za nás,
Svätá Božia Rodička,                                                    

Svätá Panna panien,

Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša,

Svätá Terézia, ctihodná služobníčka Pána,
Svätá Terézia, blaženosť svojich rodičov,
Svätá Terézia, okrasa prvoprijímajúcich,
Svätá Terézia, veľká milovníčka modlitby,
Svätá Terézia, vrúcna ctiteľka Panny Márie,
Svätá Terézia, Pannou Máriou zázračne uzdravená,
Svätá Terézia, ponížená ctiteľka Prevelebnej Sviatosti oltárnej,
Svätá Terézia, oduševnená za svätý Karmel,

Svätá Terézia, malá nevesta Kristova,
Svätá Terézia, svedomitá rehoľníčka,
Svätá Terézia, v srdci ponížená,
Svätá Terézia, mučeníčka lásky Božej,
Svätá Terézia, obeta za kňazov,
Svätá Terézia, horlivo sa modliaca za misie,
Svätá Terézia, opovrhujúca pozemským bohatstvom,
Svätá Terézia, ľalia čistoty,
Svätá Terézia, hodna zvláštnej lásky Božského Srdca,
Svätá Terézia, preniknutá túžbou po mučeníctve,
Svätá Terézia, veľká v trpezlivosti,
Svätá Terézia, veselá krížoch a trápeniach,
Svätá Terézia, zrkadlo poníženosti,
Svätá Terézia, nasledovaniahodný príklad dôvery v Boha,
Svätá Terézia, potecha chorých,
Svätá Terézia, útočisko utláčaných,
Svätá Terézia, pomocníčka v pokušeniach,
Svätá Terézia, mocná orodovníčka za hriešnikov,
Svätá Terézia, vodkyňa malých duší,
Svätá Terézia, vená v maličkostiach,
Svätá Terézia, sužovaná túžbou po nebi,
Svätá Terézia, v smrti odovzdaná do vôle Božej,
Svätá Terézia, od Boha mnohými zázrakmi oslávená,
Svätá Terézia, orodovníčka pri Božom tróne,
Svätá Terézia, patrónka misií a misionárov,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, sv. Terézia.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa:
Pane Ježišu Kriste, ty si povedal:
"Ak nebudete ako deti, nevojdete
do Božieho kráľovstva!"
Daj, prosíme, aby sme sv. Teréziu
nasledovali prostým a pokorným srdcom tak,
aby sme dosiahli večnú odmenu.
Lebo ty žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom
v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov.
Amen.https://www.youtube.com/watch?v=HbtFEFCKKYo