Slávnosť sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre

Terézia Martin sa narodila 2. januára 1873 v Alençone vo Francúzsku. Bola vychovaná v nábožnej kresťanskej rodine a v penzionáte benediktínok v Lisieux. Keď mala pätnásť rokov, vstúpila do kláštora bosých karmelitánok a dostala meno Terézia od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre. V rehoľnom živote sa usilovala dokonale spĺňať všetky, aj najmenšie povinnosti. Cvičila sa najmä v pokore, evanjeliovej prostote a dôvere v Boha a týmto čnostiam úspešne učila slovom i príkladom novicky. Zomrela 30. septembra 1897 ako 24 - ročná. Pápež Pius XI. ju v roku 1925 kanonizoval a v roku 1927 vyhlásil za patrónku misií. Svätý Otec Ján Pavol II. ju 19. októbra 1997 vyhlásil za učiteľku Cirkvi.

Vidím, čo som verila. Vlastním, v čo som dúfala. Som zjednotená s Tým, koho som milovala celou silou svojej lásky.

Nemám v úmysle zostať v nebi nečinná. Želám si naďalej pracovať pre Cirkev a ľudí. To si vyprosujem od Boha a som istá, že ma vypočuje.

Boh by mi nevnukol želanie - po smrti robiť dobro na zemi - keby ho nechcel uskutočniť. Ináč by mi dal skôr odpočinúť si v Ňom.

HYMNUS
Terézia, ktorú nadchol Ježiš,
už od detstva celá žiješ túžbou
patriť Bohu a ako kvet svieži
rozvoniavať láskyplnou službou.


Božia láska rástla spolu s tebou,
napĺňala priestor, prešla časy,
v tvojom srdci sa zem stala nebom,
v srdci Cirkvi, mieste večnej spásy.


Karmel učí tých, čo doňho vojdú,
dávať život, aby iní žili,
v slovách svätej knihy našiel tvoj duch
múdrosť lásky, zdroj šľachetnej sily.


Pokorná i smelá, odovzdaná,
vstupuješ do temnôt mraku viery,
poučená vzorom Matky Pána
vytrvalo po jej ceste mieriš.


Po poslednom vydýchnutí zhasol
oheň viery, nádej v cieli stála,
Ženích mlčal, očarený krásou
duše, ktorá veľa milovala.


Otec, Syn aj Duch pravdy nám dali
darček lásky – túto malú svätú,
preto Božie deti – slabí, malí,
v svojich srdciach Duchu hniezdo pletú. Amen.

files/Len_laska_final.mp3

Z autobiografických zápiskov sv. Terézie z Lisieux
(Rukopis B, 3r°-v°; Bratislava 1997)

 

V Srdci Cirkvi ja budem Láskou
Keď mi pri rozjímaní moje túžby spôsobovali opravdivé muky, otvorila som si listy svätého Pavla a hľadala som nejakú odpoveď. Do očí mi padla 12. a 13. kapitola z prvého listu Korinťanom. V prvej som čítala, že všetci nemôžu byť apoštolmi, prorokmi, učiteľmi atď., že Cirkev sa skla-dá z rozličných údov a že oko nemôže byť zároveň rukou.
Odpoveď bola jasná, ale nespĺňala moje túžby, nevracala mi pokoj. Nedala som sa odradiť a pokračovala som v čítaní, až mi priniesla úľavu táto veta: „Usilujte sa o vyššie dary milosti! A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem.” A apoštol vysvetľuje, ako všetky najdokonalejšie dary nie sú ničím bez Lásky. Že Láska je vznešená cesta, ktorá bezpečne vedie k Bo-hu. Konečne som našla pokoj. Keď som uvažovala o mystickom tele Cirkvi, nespoznala som sa ani v jednom z údov, o ktorých píše svätý Pavol, alebo skôr som chcela byť vo všetkých. Láska mi dala kľúč k môjmu po-volaniu. Pochopila som, že Cirkev má telo zložené z rozličných údov, že jej nechýba ani najpotrebnejší, zo všetkých najvznešenejší úd, pochopila som, že Cirkev má Srdce a že toto Srdce horí Láskou. Pochopila som, že iba Láska udržuje údy Cirkvi v činnosti, že keby Láska vyhasla, apoštoli by nehlásali evanjelium, mučeníci by sa zdráhali prelievať svoju krv. Po-chopila som, že Láska obsahuje všetky povolania, že Láska je všetko, že zahŕňa všetky časy a všetky miesta, slovom, že je večná!
Vtedy som v záchvate svojej blúznivej radosti zvolala: Ó, Ježišu, moja Láska, konečne som našla svoje povolanie, mojím povolaním je Láska! Áno, našla som svoje miesto v Cirkvi a toto miesto si mi dal ty, môj Bože. V Srdci Cirkvi, mojej Matky, budem Láskou. Takto budem všetkým, takto sa uskutoční môj sen!!!

Veľký Bože, ty otváraš svoje kráľovstvo pokorným a maličkým; daj, aby sme s dôverou kráčali po stopách svätej Terézie a na jej príhovor sa dostali do večnej slávy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

St. Therese of Lisieux's Family Intercession & Beautification Prayer for the Martin Sisters

http://www.youtube.com/watch?v=ZNdkzH2lAow

 

Vyhľadávanie

Prihlásenie