Výročie narodenia našej Matky Zakladateľky

14. júna 2017 oslávime 132. výročie narodenia našej Matky Zakladateľky Terézie Kierocińskej. Janina sa narodila 14. júna 1885 vo Wieluni ako siedme dieťa manželov Kierocińských. V roku 1909 stretla o. Anzelma Gądka, bosého karmelitána, ktorý sa stal jej duchovným vodcom. On ju uviedol do karmelitánskej špirituality. Pod jeho vplyvom vstúpila do svetského karmelu v Krakove. Neskôr ako spoluzakladateľka 25 rokov viedla kongregáciu sestier karmelitánok Dieťaťa Ježiša založenú o. Anzelmom. Zomrela 12. júla 1946 v Sosnovci. Od roku 1988 trvá beatifikačný proces Božej služobnice Matky Terézie v Kongregácii pre svätorečenia v Ríme.

 

Prosby k našej Matke Zakladateľke

Matka Terézia od sv. Jozefa

                                                – prihovor sa za nás

Matka robotníkov a apoštolka Zagłębia

Horlivá za Božiu slávu a spásu duší

Poslušná vnuknutiam Svätého Ducha

Bezhranične dôverujúca v Božiu  prozreteľnosť

Chápajúca cenu utrpenia

Plná úcty ku kňazom

Vyprosujúca svätosť pre kňazov

Rozvážna spolupracovníčka otca zakladateľa

Vytrvalo kráčajúca cestou duchovného detstva

Nasledovníčka sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša

Veľká ctiteľka Svätej Tváre Ježišovej

Plná skromnosti a pokory

Planúca vierou

Strážiaca čistotu srdca

Milujúca chudobu

Vyznačujúca sa poslušnosťou

Horlivá v čnosti lásky k blížnemu

Skutočná matka pre svoje sestry a ľudí

Obetavá v službe lásky najbiednejším

Príklad karmelitánskeho života a vernosti povolaniu

Budujúca kongregáciu: modlitbou, utrpením  a obetavou láskou

Neúnavná uprostred ťažkostí a utrpení

V mlčaní prijímajúca uponíženia a nepochopenia

Nezlomná v pochybnostiach a znechuteniu

Pokojne očakávajúca Pána v hodine smrti

Najsvätejšia Trojica, prosíme ťa, obdaruj svoju služobnicu Teréziu slávou svätých a nauč nás dôverovať Ti tak, ako Ti ona dôverovala. Nech jej život zasvätený najbiednejším potiahne mnohých k skutkom lásky vo veciach dočasného a nadprirodzeného dobra. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Modlitba k našej Matke Zakladateľke

Všemohúci a milosrdný Bože, ty si spôsobil, že srdce tvojej služobnice Terézie horelo láskou k najbiednejším a najviac nešťastným a dal si jej nezlomnú silu a nádej v ťažkých chvíľach života. Skrze jej lásku nám udeľ milosť ...., o ktorú ťa prosíme. Svätá Tvár, teba toľko uctievala matka Terézia, daj, nech ju čoskoro oslavujeme spolu s tvojimi svätými. Božské Dieťa, dopraj matke Terézii, tvojej vernej služobnici a našej zakladateľke, tešiť sa slávou svätých. Amen.

Vyhľadávanie

Prihlásenie